Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 120655 (oferta nr 3043503)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-07-05

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej 15 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożarowej z zapewnieniem pełnej ochrony, bez konieczności połączenia z PSP. Budynek posiada połączenie z firmą ochroniarską, która będzie prowadziła nadzór przez łącza telefoniczne nad instalacją sygnalizacji pożarowej, 2) oddzielenie klatki schodowej od pomieszczeń w piwnicy drzwiami o odporności ogniowej EI 30, 3) oddzielenie sali seansów na II piętrze od części technicznej i nieużywanej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i zabezpieczenie przepustów kablowych wychodzących z pomieszczeń technicznych, 4) wykonanie oddymiania klatki schodowej - klapa dymowa, 5) wyposażenie sali seansów na II piętrze, sali wystaw na parterze i dróg ewakuacyjnych (korytarze, klatka schodowa) w awaryjne oświetlenie, 6) wymiana drzwi w sali seansów prowadzących na klatkę schodową na drzwi o klasie EI 30, 7) zlikwidowanie na klatce schodowej zachodniej palnych osłon grzejników, wymiana grzejników, 8) oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa i wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 3.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę >>Tomasz Mokwa InBud - Biuro Obsługi Inwestycji<<; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 98 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30