Przebudowa wraz z pracami remontowymi oraz rozbudowa o część szatniową basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 116751 (oferta nr 3041551)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-07-04

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa wraz z pracami remontowymi oraz rozbudowa o część szatniową basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa wraz z pracami remontowymi oraz rozbudowa o część szatniową basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, 2) dobudowa szatni, 3) przebudowa węzłów sanitarnych i natrysków z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem, zmiana układu funkcjonalnego i komunikacyjnego z ujednoliceniem poziomu posadzek, 4) remont niecki basenu (oczyszczenie, przygotowanie podłoża, izolacja), 5) podłoża i posadzki, 6) remont trybun, 7) wykończenie ścian i sufitów, 8) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 9) remont dachu wraz z dociepleniem, 10) docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych, 11) roboty elewacyjne wraz z dociepleniem, 12) pochylnia dla osób niepełnosprawnych, 13) pozostałe prace w tym schody zewnętrzne, siłownia zewnętrzna, zagospodarowanie terenu, 14) wykonanie instalacji sanitarnych wraz z automatyką i AKP, 15) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z automatyką i AKP, 16) wykonanie instalacji niskoprądowej (sieci strukturalne, systemu kontroli dostępu i monitoringu wewnętrznego), 17) przebudowa i modernizacja instalacji technologicznej wody basenowej wraz z wyposażeniem, automatyką i AKP, 18) instalacja fotowoltaiczna, 19) wyposażenie inwestycyjne zgodne z opisem wyposażenia pomieszczeń m.in.: sauna z wyposażeniem, jacuzzi z wyposażeniem, odkurzacz podwodny, fotometr, dźwig basenowy, tablica temperatury oraz czasu, zestaw reanimacyjny + ampularium, deska ortopedyczna, szafki podwójne, pozostałe elementy jak: suszarki, lustra, liny, ławki, koła ratunkowe, tyczka, gaśnice, krzesła, stoliki, szafy biurowe, drabinki, dozowniki na mydło, wieszaki ubraniowe itp., 20) wykonanie rozruchu: instalacji technologii wody basenowej - w czasie 15-20 dni, pozostałych instalacji - minimalny czas rozruchu 72 godz. oraz badań wody pod względem fizyko-chemii i bakteriologii, jakości i wydajności układów wraz z UDT. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TAROS Tadeusz Rostkowski; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, nie stanowi podstawy wyceny i zostanie zweryfikowany przez Wykonawcę. 1.6. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w projekcie, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót jeżeli w projekcie nie wskazano żadnych materiałów lub rozwiązań technicznych (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie. 1.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.8. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 1.9. Termin realizacji zamówienia: - rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy - zakończenie: Etap I (tj. wykonanie całości zadania z wyłączeniem opaski betonowej wokół budynku oraz siłowni zewnętrznej) - do 10.07.2017 r. Etap II (tj. wykonanie opaski betonowej wokół budynku oraz siłowni zewnętrznej) - 30.11.2017 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30