Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 93197 (oferta nr 3029777)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) modernizację nawierzchni utwardzonych - alejek pieszych, polegającą na wymianie nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych i dobudowie nielicznych nowych alejek; 2) energooszczędne oświetlenie; 3) monitoring wizyjny; 4) modernizację dwóch istniejących placów - miejsc o charakterze reprezentacyjnym i rekreacyjnym, polegającą na wymianie nawierzchni i lokalizacji elementów małej architektury parkowej (ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, latarnie itp.); 5) utworzenie dwóch płytkich sadzawek - oczek wodnych; 6) wymianę istniejących obiektów małej architektury, będących w złym stanie technicznym, takich jak: ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, latarnie i lampy niskie na nowe; 7) utworzenie szlaku kulturowo-przyrodniczego Twierdzy Toruń, i in. - zgodnie z koncepcją zagospodarowania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu, wykonanej przez firmę Gringoo Architektura Krajobrazu, w 2015 r., jak również z zapisami zawartymi w dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu, złożonego przez Gminę Miasta Toruń w konkursie Działania 2.5 POIiŚ 2014-2020 (nr POIS.2.5/1/2015), w dniu 29.02.2016 r; 8) rozwiązania stanowiące odpowiedź na wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia kryteria wyboru projektów dla Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (j.w.), wraz z odpowiadającą im kompleksową argumentacją (w postaci odrębnej analizy) uzasadnioną w opisie dokumentacji projektowej; 9) monitoring stanu nasadzeń (w tym monitoring żywotności i uzupełniania ubytków zieleni w okresie trwałości projektu); 10) rozwiązania w zakresie ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, m.in. poprzez ich usunięcie z terenu lub zapewnienie konieczności stosowania Kodeksu dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia); 11) rozwiązania uwzględniające możliwość poprawy stateczności skarpy od strony ul. Odrodzenia metodami biologicznymi; 12) dostosowanie funkcjonalne obszaru do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykluczonych (w tym m.in. likwidację barier architektonicznych dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników tego terenu); 13) inne rozwiązania zaproponowane przez projektanta i zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - obszar objęty opracowaniem znajduje się w centralnej części Torunia (dz. nr 14/1 i 14/7 - obręb 14; powierzchnia 1,9836 ha,). - materiałem wyjściowym opracowania jest koncepcja zagospodarowania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu, wykonana przez firmę Gringoo Architektura Krajobrazu, w 2015 r. (stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ), jak również: a) Uchwała Nr 491/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aleja Solidarności dla terenu położonego w rejonie ulic: Al. Solidarności, Wały Gen. Sikorskiego i Uniwersyteckiej w Toruniu; b) uwagi mieszkańców, będące wynikiem konsultacji społecznych prowadzonych na rzecz przedmiotowego zadania i wynikające z raportu końcowego z tychże konsultacji - zatwierdzone przez Zamawiającego; c) Plan Zarządzania Krajobrazem dla miasta Torunia (LMP-Landscape Management Plan) dostępny na GEOPORTALu miasta Torunia pod linkiem: http://mapa.um.torun.pl , uwzględniający wytyczne do projektowania dla przedmiotowego terenu, pod kątem aspektu: środowiskowego, kulturowego, społecznego i ekonomicznego- tabela ZJK II/3 (stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ); d) Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych - konkurs nr POIS.2.5/1/2015 (stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obszaru projektowego, 2) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format PDF + wersja edytowalna), 4) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 5) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z: kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 7) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania koniecznych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych); 8) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej - w formacie pdf i dwg oraz doc - część opisowa. 5. Do wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia należy stosować materiały o właściwym standardzie i wysokiej jakości, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych; 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z informacją z rejestru gruntów; 3) wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego; 4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci, jeżeli będą wymagane (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy - lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami - po odpowiednich uzgodnieniach z Zamawiającym); 5) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze, oraz innych wynikających z opracowanego projektu), a także wszelkich innych wymaganych przy projektowaniu i realizacji (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy - lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami - po odpowiednich uzgodnieniach z Zamawiającym); 6) opracowanie dodatkowych plansz/rysunków graficznych (np. w postaci poglądowych, plastycznych wizualizacji przestrzennych 3D (minimum 5 różnych plansz po 3 sztuki - wersja kolorowa drukowana i analogiczna elektroniczna w formacie .jpg/.tiff), pokazujących detale elementów małej architektury czy wybranych charakterystycznych fragmentów terenu, w tym rzut obszaru objętego opracowaniem w skali 1:500 - opatrzone zwięzłym opisem; wizualizacje (poza rysunkami technicznymi) muszą być czytelne dla przeciętnego odbiorcy uczestniczącego w planowanych konsultacjach nad projektem (dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego w terminie do 30 dni roboczych od podpisania umowy, w wersji elektronicznej oraz drukowanej-kolorowej, po 3 sztuki dla każdej planszy tematycznej); zgodnie z założeniami koncepcji zagospodarowania wzmiankowanej w § 1 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy). 7) opracowanie i przedstawianie aktualnej prezentacji multimedialnej wykonanego projektu podczas spotkań z Zamawiającym, podczas których Wykonawca zapewni osobisty, czynny udział właściwego projektanta (lub osoby upoważnionej posiadającej odpowiednie uprawnienia projektowe). Prezentacja powinna być stworzona w formie programu Power Point, możliwej do edycji przez Zamawiającego, wraz z dodatkowymi, oddzielnymi załącznikami graficznymi w formie plików jpg/tiff; 8) wsparcie merytoryczne w tworzeniu raportu końcowego z konsultacji społecznych; 9) zapewnienie osobistego, czynnego udziału projektanta (lub osoby upoważnionej, z odpowiednimi uprawnieniami) w procesie konsultacji społecznych/narad wewnętrznych organizowanych przez Zamawiającego (do 4 spotkań na miejscu, w siedzibie Zamawiającego - nie później niż do drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej konieczności); 10) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych (autorsko-majątkowych) do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym niniejszą Umową; 11) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem ust. 15 wzoru umowy. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia ustala się następująco: 1)wykonanie I elementu umowy wg specyfikacji § 1 ust. 6 pkt 6 i 7 wzoru umowy: nie później niż do 30 dni roboczych od podpisania umowy; 2) wykonanie II elementu umowy, tj. projektów budowlanych i kompletu opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę: nie później niż do 20 września 2016 r. 3) Wykonanie III elementu umowy, tj. projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz pozostałych opracowań projektowych: nie później niż do 15 grudnia 2016 r.; 4) przygotowanie IV elementu umowy, tj. kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: w terminie 14 dni od bezusterkowego odbioru II elementu umowy; 5) czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego zostaną podjęte po zawarciu umowy z realizatorem robót i trwać będą do zakończenia realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712420006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information