Remont i modernizacja pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 93173 (oferta nr 3029765)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont i modernizacja pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Remont i modernizacja pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) Budowa trejażu z roślinnością zimozieloną przed budynkiem Zakładu Patomorfologii od strony południowej - od ul. Bażyńskich, frezowanie pni pozostałych po ściętych drzewach, 2) Zakup i montaż rolet zewnętrznych na okna korytarza brudnego na Bloku Operacyjnym, 3) Remont malarski sali narad oraz wyposażenie w sprzęt audio (ekran + projektor) w budynku BAM (Budynek Administracyjno-Medyczny), 4) Remont malarski pomieszczenia kaplicy szpitalnej, 5) Wymiana zaworów kulowych w pomieszczeniu węzeł W1 i BAM / Kuchnia, 6) Wzmocnienie stropu przy tomografie komputerowym, polegające na zabezpieczeniu stropu stemplami systemowymi na końcu korytarza w Budynku Głównym - korytarz, piwnica, 7) Wymiana drzwi przesuwnych na O/ Kardiologiczno - Internistycznym, 8) Wykonanie wentylacji mechanicznej w piwnicy i na dwóch pionach wentylacji na O/ Kardiologiczno - Internistycznym, 9) Naprawa ścian narożników i ścian po uszkodzeniach od transportowanych łóżek pacjentów na drogach komunikacyjnych w budynkach szpitala, 10) Remont malarski pomieszczenia centrali telefonicznej, 11) Budowa ściany działowej w łączniku z budynkiem Bloku Operacyjnego na O/ Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 12) Remont pomieszczeń polegający na wydzieleniu śluzy brudnej, czystej i sanitarnej w pomieszczeniu Zakładu Patomorfologii, dostosowanie pomieszczeń do przepisów sanitarnych, 13) Wymiana drzwi z ochroną radiologiczną do gabinetu rentgena w pomieszczeniu Zakładu RTG, 14) Wymiana drzwi do sali R1 na przesuwne z kodem dostępu na O/ Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 15) Adaptacja pokoju Pielęgniarki Koordynującej na 1-osobową salę pacjenta z wykonaniem dwóch węzłów sanitarnych oraz zmiany związane z dyslokacją gabinetu EEG i Pielęgniarki Koordynującej / Sekretariat O/ Neurologii na O/ Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 16) Magazyn odpadów medycznych - termoizolacja dachu, wymiana klimatyzatora, 17) Kapitalny remont dwóch węzłów sanitarnych na O/Urologii Ogólnej i Onkologicznej, 18) Modernizacja systemu łączności polegająca na montażu rezerwowej jednostki sterującej i wymianie stanowiska nadzoru nad centralą, 19) Kapitalny remont łazienki na O/ Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej III p. pod pionem O/ Urologii Ogólnej i Onkologicznej. UWAGA: W związku z wykonywaniem prac na czynnym obiekcie szpitala Wykonawca powinien tak zorganizować i zabezpieczyć plac budowy oraz prowadzenie robót, aby nie powodowało to utrudnień funkcjonowania szpitala oraz nie stwarzało zagrożeń dla przebywających w nim osób. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Biuro Usług Kosztorysowo Budowlanych PROFFI-BUD Marek Kłos) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w kosztorysie ofertowym. 5. Przedmiar robót winien zostać wypełniony przez Wykonawcę i jako kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze stanowić będzie załącznik do umowy. 6. Jeżeli w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub dodatkowych lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454530007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 112 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących fo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30