Rozbudowa Domu pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 79519 (oferta nr 3022944)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa Domu pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa Domu pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - roboty ogólnobudowlane związane z rozbudową DPS o trzykondygnacyjny budynek wraz z łącznikiem, - wykonanie instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji mechanicznej wraz z przyłączami, - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, - dostawa elementów technologii kuchni, - zagospodarowanie terenu- rozbiórki istniejących nawierzchni, wykonanie nawierzchni z kostki polbruk - drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, wycinka drzew, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoły do gry w szachy, siłownia zewnętrzna), scena terenowa, śmietnik, oświetlenie terenu. - przekazanie pozyskanego surowca z wycinki drzew w stanie posegregowanym i przygotowanym zgodnie z normami oraz pod względem techniczno-handlowym do składnicy drewna prowadzonej dla Gminy Miasta Toruń przez firmę TAXLAS przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu oraz przekazanie podpisanych przez Wykonawcę i przedstawiciela składnicy protokołów zawierających co najmniej datę przekazania i wyszczególnienie ilości, rozmiarów, gatunku przekazanego drewna. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TAROS Tadeusz Rostkowski; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 6. Termin realizacji zamówienia: - rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy. - zakończenie: Etap I (tj. wykonanie całości zadania z wyłączeniem zagospodarowania terenów zieleni i opasek wokół budynku) - nie później niż 62 tygodnie od zawarcia umowy. Etap II (tj. wykonanie zagospodarowania terenów zieleni i opasek wokół budynku) - 20 listopada 2017 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 77 000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30