Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 79415 (oferta nr 3022892)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: I etap: 1) prace rozbiórkowe, przygotowawcze, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej, 2) budowa fontanny składającej się z połączonych 4 niecek żelbetowych obłożonych płytami granitowymi z trzema połączeniami pieszej komunikacji z układem dysz i oświetleniem dekoracyjnym, 3) budowa trzech tuneli pieszych, przecinających wały ziemne z siedziskami, stanowiących wejścia - bramy żelbetowe na teren centralnego dziedzińca rekreacyjnego, 4) budowa toalety w nasypie przy jednym z tuneli, 5) budowa siedzisk betonowych tzw. czerwonej wstęgi (czerwona wstęga została zaprojektowana z powtarzalnych prefabrykatów betonowych na wspólnej podbudowie, moduły mają kształt prostokąta i łuków, typ prostokątny i leżak są wyposażone w siedziska drewniane z oparciem), 6) budowa trybun rekreacyjnych na nasypie i schodów terenowych żelbetowych, 7) wykonanie nawierzchni: - alejek parkowych mineralno-żywicznych, - placów zabaw i boiska do siatkówki o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, - placów z kostki granitowej, 8) nasadzenia zieleni, mała architektura w tym: przycięcia drzew, sadzenie drzew i krzewów, bylin, wykonanie trawnika, montaż stojaków rowerowych, dostawa i montaż stacji naprawy rowerów, koszy na śmieci, poidełek i karmników, 9) instalacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, 10) instalacje elektryczne zasilania obiektów oraz oświetlenie parku, II etap: 1) dostawa i montaż 5 urządzeń siłowni zewnętrznej. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę ELIPSA Pracownia Projektowa Piotr Orlicki; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy wyceny i powinien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę. 1.6. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w projekcie, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót jeżeli w projekcie nie wskazano żadnych materiałów lub rozwiązań technicznych (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie. 1.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 1.8. Termin realizacji zamówienia: - rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy - zakończenie: Etap I (tj. wykonanie całości zadania z wyłączeniem dostawy i montażu 5 urządzeń siłowni zewnętrznej) - nie później niż 52 tygodnie od zawarcia umowy, Etap II (tj. dostawa i montaż 5 urządzeń siłowni zewnętrznej) - 30.11.2017 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452122008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 40.000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30