Opracowanie mapy akustycznej miasta Torunia wraz z opracowaniem i wdrożeniem internetowego portalu mapowego w celu publikacji mapy akustycznej oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu, ustalony przy

Order Newsletter: 1 Position: 77669 (oferta nr 3022020)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-09

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie mapy akustycznej miasta Torunia wraz z opracowaniem i wdrożeniem internetowego portalu mapowego w celu publikacji mapy akustycznej oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu, ustalony przy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie >>Mapy akustycznej miasta Torunia<< wraz z opracowaniem i wdrożeniem internetowego portalu mapowego w celu publikacji mapy akustycznej oraz opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia - 2018, dla terenów, na których poziom hałasu, ustalony przy opracowaniu mapy akustycznej, będzie przekraczał poziom dopuszczalny. 2.Szczegółowy Opis Zadania zawiera załącznik do umowy Nr 1. Zadanie winno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych obowiązujących w dniu wydania Zadania lub jego części Zamawiającemu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 907422002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formac

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Ilość miesięcy świadczenia asysty technicznej.

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30