Remont i termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę

Order Newsletter: 1 Position: 76695 (oferta nr 3021532)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-06-09

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont i termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont i termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) remont i termomodernizacja starego budynku dydaktycznego: - przystosowanie pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na sale terapeutyczną, gabinet pielęgniarski i magazyny, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami izolacyjnymi z lekkiego betonu komórkowego od wewnątrz budynku, - ocieplenie stropodachu płytami wełny mineralnej, wykonanie zabudowy poddasza z płyt GK, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie prac remontowych budowlanych malarskich, posadzkowych, - czyszczenie i naprawy elewacji budynku, - wykonanie zabezpieczenia p.poż., - montaż wymiana instalacji c.o. w budynku szkolnym wraz z robotami towarzyszącymi, - wymiana instalacji elektrycznych, - demontaż i ponowny montaż sprzętu i wyposażenia, - wywóz i utylizacja materiałów z demontaży i rozbiórek, 2) adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę: - kompleksowy remont obiektu wraz z częściową wymianą i naprawą konstrukcji, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami izolacyjnymi z lekkiego betonu komórkowego od wewnątrz budynku, - wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, - roboty budowlane tynkarskie, malarskie i posadzkowe, - wykonanie instalacji c.o., wod.-kan., zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, - wykonanie instalacji elektrycznych, - wywóz i utylizacja materiałów z demontaży i rozbiórek, 3) rozbiórka jednokondygnacyjnego budynku garażowego i wiaty, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. 4) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w formie dojścia do budynku gospodarczego adaptowanego na świetlicę, wykonanie opaski z otoczaków wokół budynku gospodarczego przewidzianego do adaptacji, wykonanie obrzeży chodnikowych itp., wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez THERMOPROJEKT Projekty Inwestycji Budowlanych Jacek Winogrodzki; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Termin realizacji zamówienia - rozpoczęcie - 24 maja 2016 r. - zakończenie: Etap I (tj. remont i termomodernizacja starego budynku dydaktycznego) - 30.08.2016 r. Etap II (tj. adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę, zagospodarowanie i pozostały zakres przedmiotu umowy) - 20.11.2016 r

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information