Budowa wewnętrznych instalacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 33

Order Newsletter: 1 Position: 66311 (oferta nr 3016344)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2016-06-02

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa wewnętrznych instalacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 33

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznych instalacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 33. Zakres zamówienia obejmuje: budowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, telefonicznej, domofonowej, przebudowę instalacji elektrycznej, adaptację pomieszczenia piwnicy na potrzeby węzła cieplnego, docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropu ostatniej kondygnacji, malowanie klatki schodowej. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym położonym w Płazie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga: Nazwy materiałów użyte w dokumentacji projektowej i STWiORB należy traktować jako wzorcowe. Wykonawca ma prawo do zaproponowania materiałów lub urządzeń równoważnych. 2.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Wykonanie robót może odbywać się codziennie w godz. 8:00 - 20:00 z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. W czasie wykonywania robót musi zostać zapewniona ciągła dostawa mediów gospodarczo bytowych do lokali w których aktualnie nie będą wykonywane roboty i nieprzerwana praca instalacji w pozostałej części budynku. 4.Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę - w okresie realizacji przedmiotu umowy - na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu każda wyznaczonych do wykonywania bezpośrednich czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj. czynności na placu budowy. Do czynności takich zalicza się m.in. wykonywanie na placu budowy robót konstrukcyjno - budowlanych, robót instalacyjnych, pełnienie nadzoru nad inwestycją przez kierownika budowy oraz kierowników robót

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453000000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information