Budowa wodociągów w Stalowej Woli - odcinek sieci wodociągowej w ulicy Kusińskiego w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 61843 (oferta nr 3014125)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-05-31

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa wodociągów w Stalowej Woli - odcinek sieci wodociągowej w ulicy Kusińskiego w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kusińskiego w Stalowej Woli. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe różnych nawierzchni, roboty ziemne, roboty montażowe wodociągu, roboty odtworzeniowe różnych nawierzchni, obsługę inwestycyjna zadania, projekt zmiany organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót. Kluczową częścią zamówienia zastrzeżoną dla wykonawcy są: roboty ziemne i roboty montażowe sieci wodociągowej. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 16 czerwca 2016 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pr

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji i rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30