Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 1 Position: 60255 (oferta nr 3013331)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-05-31

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie Zakres prac remontowych w lokalach mieszkalnych obejmuje: -wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w całym lokalu mieszkalnym, -roboty zduńskie -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -częściowa wymiana tynków ścian i sufitów wraz z przetarciami -malowanie ścian oraz sufitów -wymiana instalacji wod-kan wraz z wykonaniem podejść pod urządzenia, -montaż płyt i wykładzin na podłogach w całym lokalu mieszkalnym -wydzielenie w pomieszczeniu kuchni łazienki zgodnie z projektem technicznym (dotyczy tylko i wyłącznie mieszkań łączonych) -montaż muszli Wykaz lokali mieszkalnych stanowi Dodatek nr 9 do SIWZ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w: przedmiarach robót załączonym do SIWZ jako Dodatek nr 10, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do SIWZ jako Dodatek nr 11, projektach instalacji elektrycznej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych załączonych do SIWZ jako Dodatek nr 12, projekty wykonania łazienek w lokalach mieszkalnych Dodatek nr 13 do SIWZ 3. Prowadzący postępowanie dopuszcza możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ- wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Prowadzącego postępowanie przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 4. Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Prowadzącemu postępowanie gwarancji na okres zgodny z ofertą wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 5. W okresie gwarancyjnym wybrany wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Prowadzącego postępowanie oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia. 6. Prowadzący postępowanie będzie podejmował decyzje, co do sposobu dysponowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454553007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 8.000,00 zł słownie: osiem tysięcy złotych 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji dla robót budowlanych

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mpgkim.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30