Budowa ekologicznego placu edukacyjnego >>Zielony Zakątek<< przy Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Osikowej 11 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 56129 (oferta nr 3006560)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-05-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ekologicznego placu edukacyjnego >>Zielony Zakątek<< przy Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Osikowej 11 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa ekologicznego placu edukacyjnego >>Zielony Zakątek<< przy Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Osikowej 11 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: -prace przygotowawcze - wycinka kolidujących drzew, przygotowanie terenu glebogryzarką, plantowanie i przygotowanie terenu, -wykorytowanie terenu pod nawierzchnie, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie nawierzchni ciągów pieszych typu kocie łby, montaż obrzeży ogrodowych PCV i prace towarzyszące, -dostawa i montaż pergoli drewnianej, drewnianego domku dla owadów, 4 szt. tablic do malowania, 2 szt. tablic edukacyjnych, 2 szt. ławek, kosza na śmieci, 6 szt. stołów dla min. sześciorga dzieci, wykonanie murków oporowych amfiteatru z siedziskami drewnianymi, -zasadzenie 14 szt. drzew liściastych, 3 szt. drzew iglastych, krzewów liściastych, zasianie trawników i wykonanie rabat tematycznych bylinami i siewem na całej powierzchni, -profilowanie terenu, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>ECO-ART Luiza Kałuska<<; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1.900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących for

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30