Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sportowej na terenie VII LO przy ul. Batorego 39b w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 115776 (oferta nr 2998101)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-05-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sportowej na terenie VII LO przy ul. Batorego 39b w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Zaprojektowania i wybudowanie infrastruktury sportowej na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Batorego 39b w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania (w zakresie obejmującej m.in.: a) budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 29x17 m (493 m²) wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem o wys. 4m oraz utwardzonym dojściem, b) dostawę i montaż trybuny stalowej systemowej z siedziskami z PCV dla 76 osób, c) wycinkę 33 drzew wzdłuż ogrodzenia, d) ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1,6 m z cokołem prefabrykowanym i furtką na granicy nieruchomości od strony północnej, e) montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej z wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej pod urządzeniami, f) montaż stołu do ping ponga oraz piłkarzyków z wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej pod urządzeniami, g) uzupełnienie monitoringu terenu o 2 kamery oraz rejestrator, h) wymianę 2 słupów oświetleniowych z oprawami, i) strefę rekreacji składającej się z 10 ławek, 2 koszy na śmieci, z zastrzeżeniem ust. 3), dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego), stanowiący załącznik do SIWZ. 1.4. Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym wzorem umowy. 1.6. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 3 wzoru umowy. 1.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Termin realizacji zamówienia: - rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy - zakończenie: Etap I (tj. wykonanie całości zadania z wyłączeniem utwardzenia z kostki betonowej pod stołem do ping ponga i piłkarzyków) - do 30.08.2016 r., Etap II (tj. wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod stołem do ping ponga i piłkarzyków) - 30.11.2016 r., z zastrzeżeniem, że: realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z podziałem na poszczególne zakresy prac i w szczegółowych terminach określonych poniżej: 1) złożenie do organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami o decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na realizację zadania w pełnym zakresie - w terminie nie później niż 4 tygodnie od zawarcia umowy, z tym, że dokonanie powyższego winno być poprzedzone: a) złożeniem do odbioru przez Zamawiającego całości projektów budowlanych zawierających wszystkie elementy projektu wykonawczego, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na realizację zadania w pełnym zakresie oraz pozostałych opracowań projektowych, 2) zakończenie realizacji całości robót budowlanych i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania - Etap I ( tj. wykonanie całości zadania z wyłączeniem utwardzenia z kostki betonowej pod stołem do ping ponga i piłkarzyków) - do 30.08.2016 r. Etap II ( tj. wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod stołem do ping ponga i piłkarzyków) - 30.11.2016 r., 3) sprawowanie nadzoru autorskiego - z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia, 4) złożenie do organu nadzoru budowlanego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana) - w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium w wysokości 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30