Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10

Order Newsletter: 1 Position: 115718 (oferta nr 2998064)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2016-05-10

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i nadbudowa celem utworzenia lokali komunalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10. Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę, nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, zmianę konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie, budowę i przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji eklektycznej i teletechnicznej, domofonowej, antenowej, termomodernizację i renowację ścian zewnętrznych budynku, budowę chodnika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga: Nazwy materiałów użyte w dokumentacji projektowej i STWiORB należy traktować jako wzorcowe. Wykonawca ma prawo do zaproponowania materiałów lub urządzeń równoważnych. 2.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę - w okresie realizacji przedmiotu umowy - na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu każda wyznaczonych do wykonywania bezpośrednich czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj. czynności na placu budowy. Do czynności takich zalicza się m.in. wykonywanie na placu budowy robót konstrukcyjno - budowlanych, robót inżynieryjnych, robót instalacyjnych, pełnienie nadzoru nad inwestycją przez kierownika budowy oraz kierowników robót. Opisany wymóg wykonawca musi spełnić na dzień składania ofert.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452113404

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Społeczne - Podstawa zatrudnienia - umowa o pracę

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mzzk.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30