Termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 51341 (oferta nr 2998012)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-05-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) remont i naprawa spękanych ścian i fundamentów łącznika pomiędzy budynkami wraz ze wzmocnieniem przez podbicie schodkowe ścian zewnętrznych, 2) ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą poniżej terenu wraz z izolacją przeciwwilgociową, 3) ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą powyżej terenu, 4) ocieplenie stropodachów styropapą obustronnie laminowaną z pokryciem dwukrotnym papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, 5) wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, 6) pozostałe prace towarzyszące: naprawa tynków na kominach, remont podestów, schodów i wejść do budynku, remont zadaszeń, remont krat okiennych, remont oświetlaczy piwnicznych, wykonanie opaski, 7) regulacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników, 8) podłączenie wpustów ze studzienek naświetlających i odprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej, 9) wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 40 ogniw monokrystalicznych o mocy 250 W każdy, umieszczonych na dachu zachodnim skierowanych w stronę południową z wykorzystaniem systemu montażowego, 10) roboty branży elektrycznej (instalacja podgrzewu rynien, instalacja odgromowa, instalacja monitoringu zewnętrznego oraz montaż lamp oświetleniowych na elewacji budynku), 11) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TAROS Tadeusz Rostkowski, STRUKTURO Szymon Wiśniewski Projekty Budowlane i Usługi Inżynierskie; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 4. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 11000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30