Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Bolta 14 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 49639 (oferta nr 2995086)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-05-05

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Bolta 14 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Bolta 14 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania (w zakresie obejmującej m.in.: a)przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni szutrowo-żużlowej na boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o łącznych wymiarach 28x17 m z ogrodzeniem i piłkochwytem wys. 6 m oraz wyposażeniem, b)przebudowę istniejącej bieżni 3-torowej o wymiarach 72 x 3 m o nawierzchni szutrowo-żużlowej na bieżnię o nawierzchni poliuretanowej, c)przebudowę istniejącej skoczni do skoku w dal o naw. szutrowo-żużlowej na skocznię o naw. poliuretanowej wraz z zeskocznią, d)rozbiórkę starych i wykonanie nowych chodników z kostki betonowej zakończonych obrzeżem 20x6 cm, e)wycinkę drzew, usunięcie krzewów i na nawierzchni mineralnej montaż elementów zabawowych w tym: zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, 2 huśtawki, montaż 5 ławek z oparciem i 3 szt. koszy na śmieci, uporządkowanie terenu z obsianiem trawą, f)naprawę istniejącego ogrodzenia i wykonanie w istniejącym ogrodzeniu od strony wschodniej bramki wejściowej, g)wymianę starej instalacji elektrycznej oświetleniowej i wymiana 6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami,z zastrzeżeniem ust. 3), dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 3.Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera uproszczony program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego), stanowiący załącznik do SIWZ. 4. Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z uproszczonym programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452122008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30