Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap II {parter, piwnica} w budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 47413 (oferta nr 2991065)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-04-27

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap II {parter, piwnica} w budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap II {parter, piwnica} w budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1)roboty budowlane: -wyniesienie sprzętu oraz mebli z remontowanych pomieszczeń, -demontaż stolarki drzwiowej, -skucie istniejących posadzek z lastryka, rozebranie istniejącego podkładu betonowego, -rozebranie istniejących okładzin na ścianach i sufitach ściennych {płytki, farby, zabudowy}, -wykucie podokienników z lastryka, -wykonanie podkładu betonowego, wyprofilowanie spadków do kratek ściekowych, -wykonanie posadzki cementowej z oraz izolacji poziomych z taśmami i uszczelnieniami systemowymi, -montaż podokienników granitowych, -ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych oraz płytek ściennych, -montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zabudowy pionów, robót malarskich, -wniesienie i montaż sprzętu oraz mebli, -wywóz i utylizacja materiałów z demontaży i rozbiórek, 2)demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wraz z armaturą i osprzętem, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 3)demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji kanalizacji technologicznej i sanitarnej, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 4)instalacja kanalizacji technologicznej i sanitarnej, podposadzkowej w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 5)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji gazowej wraz z systemem detekcji i odcięcia dopływu gazu, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 6)dostosowanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 7)demontaż istniejącej instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej i wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej - układy nawiewno - wywiewne i układy rozproszone, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, z wyłączeniem zbiorczego układu nawiewnego kuchni, 8)demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowych instalacji elektrycznych {instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia} wraz z tablicą kuchni RK, w zakresie określonym w projekcie budowlanym oraz wpięcie obwodów pozostających bez zmian do tablicy RK, 9)demontaż istniejącego oraz dostawa i montaż nowego wyposażenia technologicznego {parter} zgodnie z projektem technologicznym: -1.0 Kuchnia z przygotowalnią pozycje od 1.1 - do 1.8, -montaż pozostałych istniejących urządzeń. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>Pracownię Projektową ARCHI-TEC<<; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących form

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30