Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap I (piętro) w budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 46913 (oferta nr 2990118)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-04-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap I (piętro) w budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem - Etap I (piętro) w budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty budowlane: - wyniesienie sprzętu oraz mebli z remontowanych pomieszczeń, - demontaż stolarki drzwiowej, - skucie istniejących posadzek z lastryka, rozebranie istniejącego podkładu betonowego, - rozebranie istniejących okładzin na ścianach i sufitach ściennych {płytki, farby, zabudowy}, - wykonanie podkładu betonowego, wyprofilowanie spadków do kratek ściekowych, - wykonanie posadzki cementowej z oraz izolacji poziomych z taśmami i uszczelnieniami systemowymi, - ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych oraz płytek ściennych, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zabudowy pionów, robót malarskich, - wniesienie i montaż sprzętu oraz mebli, - wywóz i utylizacja materiałów z demontaży i rozbiórek, 2) demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wraz z armaturą i osprzętem w zakresie określonym w projekcie budowlanym; z przejściem nowych przewodów przez strop I piętro/parter i wpięciem do istniejących instalacji na parterze, 3) demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji kanalizacji technologicznej i sanitarnej w zakresie określonym w projekcie budowlanym; z przejściem nowych przewodów przez strop I piętro/parter i wpięciem do istniejących instalacji na parterze, 4) demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji gazowej, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 5) dostosowanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 6) demontaż istniejącej instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej i wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej - układy zbiorcze nawiewno- wywiewne oraz układy rozproszone, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 7) demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowych instalacji elektrycznych {instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia} wraz z rozbudową tablicy T-2 {I piętro} w zakresie określonym w projekcie budowlanym oraz wpięcie obwodów pozostających bez zmian do tablicy T-2, 8) dostawa i montaż sprzętu technologicznego zgodnie z projektem budowlanym - część technologiczna: - 7.0 Zmywalnia naczyń pozycje od 7.1 - do 7.9 - 8.0 Wydawalnia pozycje od 8.1 - do 8.4 - 5.0 Magazyn i obieralnia warzyw pozycje od 5.1 - do 5.2 - 5.0 Magazyn i obieralnia warzyw pozycje od 5.5 - do 5.9 - 1.0 Kuchnia z przygotowalnią pozycja 1.7 2.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>Pracownię Projektową ARCHI-TEC<<; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30