Kompleksowa modernizacja -remont- zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinki oznaczone w projekcie budowlanym jako etap V, w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Dziewulskiego 41c w Toru

Order Newsletter: 1 Position: 46901 (oferta nr 2990093)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-04-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowa modernizacja -remont- zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinki oznaczone w projekcie budowlanym jako etap V, w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Dziewulskiego 41c w Toru

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja -remont- zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinki oznaczone w projekcie budowlanym jako etap V, w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: -wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oznaczonej w projekcie budowlanym jako etap V, -wykonanie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, -wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek, -zabezpieczenie obsługi geodezyjnej dla pomiarów roboczych i sporządzenia inwentaryzacji. 2.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Sanitarną Pracownię Projektową Gerard Pobłocki; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących f

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30