Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rekreacyjnych w ramach budowy terenów rekreacyjnych na terenie miasta Torunia - Siłownia zewnętrzna cz1- ul. Niesiołowskiego,Cz.2 - ul. Dziewulskiego, Cz.3 -park przy ul. Poznańskiej, Cz.4- ul. Drzymały/ Andersa, Cz.5

Order Newsletter: 1 Position: 43433 (oferta nr 2984219)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-04-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rekreacyjnych w ramach budowy terenów rekreacyjnych na terenie miasta Torunia - Siłownia zewnętrzna cz1- ul. Niesiołowskiego,Cz.2 - ul. Dziewulskiego, Cz.3 -park przy ul. Poznańskiej, Cz.4- ul. Drzymały/ Andersa, Cz.5

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rekreacyjnych w ramach budowy terenów rekreacyjnych na terenie miasta Torunia w następujących lokalizacjach: Część 1-Siłownia zewnętrzna przy ul. Niesiołowskiego, Część 2-Siłownia zewnętrzna przy ul. Dziewulskiego, Część 3-Siłownia zewnętrzna -park przy ul. Poznańskiej, Część 4-Siłownia zewnętrzna przy ul. Drzymały/ Andersa, Część 5-Siłownia zewnętrzna przy ul. Akacjowa/ Poznańska, Część 6-Siłownia zewnętrzna przy ul. Hurynowicz/Szosa Chełmińska, Część 7-Siłownia zewnętrzna przy ul. Łukasiewicza/ Gagarina , wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres : 1)wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania(w zakresie obejmującej m.in.: wykonanie utwardzeń z płyt poliuretanowych pod urządzeniami, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury: m.in. śmietnik, ławka, regulamin, z zastrzeżeniem ust. 3), dla wszystkich branż, obejmującej: uproszczone projekty budowlane (obejmujące swym zakresem w szczególności krótki opis oraz podstawowe rysunki pozwalające określić standard wykonywanych prac), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2)uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3)uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5)sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy - odrębne opracowanie dla poszczególnej Części (opracowania własne Zamawiającego, stanowiące załącznik do SIWZ). 4.Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 5.Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 6.Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń, o których mowa w § 1 ust.2 pkt 2, 3 wzoru umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information