ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO POLEGAJĄCYCH NA ZASTĘPSTWIE PROCESOWYM I DORADZTWIE W ZAKRESIE ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZWROT NADPŁATY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT), POPRZEDZONEGO KOMPLEKSOWĄ ANALIZĄ ZASADNOŚCI ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH P

Order Newsletter: 1 Position: 95844 (oferta nr 2984156)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2016-04-18

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO POLEGAJĄCYCH NA ZASTĘPSTWIE PROCESOWYM I DORADZTWIE W ZAKRESIE ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZWROT NADPŁATY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT), POPRZEDZONEGO KOMPLEKSOWĄ ANALIZĄ ZASADNOŚCI ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH P

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie analizy treści: - Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wg formuły spełnia - nie spełnia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, takich jak: 1) odpis z rejestru sądowego KRS wykonawcy lub ewidencji działalności gospodarczej 2) odpis z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zakres i termin wykonania prac 1. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą polegającego w szczególności na udzielaniu informacji i zapewnieniu dostępu do dokumentów. Wykonawca upoważniony jest do korzystania z informacji lub danych dostarczonych przez Zamawiającego lub przez osoby wskazane przez Zamawiającego bez dokonywania ich weryfikacji. 2. Przed złożeniem wniosków o wszczęcie właściwych postępowań, po udzieleniu Wykonawcy przez Zamawiającego stosownych pełnomocnictw, Wykonawca dokona analizy zasadności możliwych roszczeń ukierunkowanych na odzyskanie VAT, które w oparciu o jego wiedzę i aktualne doświadczenie oraz ze względu na potencjał roszczenia nadają się do podniesienia. 3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego, w formie pisemnego Raportu, o wynikach analizy, o której mowa w ustępie 2 oraz zarekomenduje odpowiednie działania prawne zmierzające do podniesienia roszczeń procesowych. Wykonawca przedstawi wstępny Raport w ciągu 45 dni roboczych od uzyskania niezbędnych informacji od Zamawiającego, a w razie potrzeby również wersję skorygowaną Raportu nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od przedstawienia uwag przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zakres prac oraz stopień złożoności analizowanych zagadnień umożliwi przedstawienie Raportu (wersji wstępnej lub wersji ostatecznej) w powyższym terminie i przy założeniu właściwego współdziałania ze strony Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego, przed przekazaniem Raportu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Raport częściowy. Wykonawca dokona uzupełnienia Raportu, jeżeli zidentyfikuje kolejne możliwości odzyskania VAT Zamawiającego za okres, za który Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z Umową. 4. Po zapoznaniu się z Raportem, Zamawiający podejmie i zakomunikuje Wykonawcy, w formie pisemnej lub za pomocą komunikacji elektronicznej, decyzję o: a) pełnej akceptacji rekomendacji Wykonawcy przedstawionych w Raporcie i realizacji roszczeń ukierunkowanych na odzyskanie VAT w tym zakresie, b) akceptacji jedynie wybranych rekomendacji Wykonawcy przedstawionych w Raporcie i realizacji roszczeń ukierunkowanych na odzyskanie VAT w tym zakresie, c) zawieszeniu realizacji roszczeń na czas określony lub rezygnacji z ich realizacji. 5. W razie zmiany decyzji, o której mowa w ustępie 4 litera a) lub b), Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, który odpowiednio rozszerzy lub ograniczy (w tym również zakończy) działania ukierunkowane na realizację roszczeń w uzgodnionym zakresie. 6. W razie zmiany decyzji, o której mowa w ustępie 4 litera c), Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, który podejmie działania ukierunkowane na realizację roszczeń w uzgodnionym zakresie. 7. Wykonawca, mimo posiadanych pełnomocnictw, może podejmować działania rodzące skutki prawne wiążące dla Zamawiającego jedynie za zgodą Zamawiającego. 8. Wykonawca rozpocznie działania prawne zmierzające do realizacji roszczeń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W wyniku podjętych działań prawnych, Wykonawca w szczególności sporządzi wnioski o udzielenie wiążących interpretacji prawa podatkowego oraz o wszczęcie stosownych postępowań. 9. Wykonawca zastrzega sobie możliwość rezygnacji z prowadzenia wybranych działań prawnych przedstawionych w Raporcie poprzez złożenie Zamawiającemu stosownego oświadczenia. Takie oświadczenie może być złożone przez Wykonawcę nie później niż do upływu roku od zawarcia umowy. W takim przypadku, w odpowiednim do złożonego oświadczenia zakresie, nie będzie miał zastosowania paragraf 3 ustęp 3 dotyczący wyłączności świadczenia usług przez Wykonawcę, nie będzie należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w paragrafie 4 ustęp 1 ani też odszkodowanie umowne, o którym mowa w paragrafie 4 ustęp 11

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 791100008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information