Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Sołtysowskiej 13D w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 197005 (oferta nr 298233)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-09-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Sołtysowskiej 13D w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji elementów budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D w Krakowie. 2. Zakres robót obejmuje: 1) wymiana pokrycia dachowego, 2) naprawa tynków na kominach, 3) naprawa obróbek blacharskich i elementów odwodnienia budynku, 4) naprawa elewacji północnej, 5) drobne naprawy wyposażenia obiektu. 3. Szczegółowy zakres robót określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedmiar może nie obejmować całego zakresu robót niezbędnego do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. Wobec przyjętego ryczałtowego sposobu rozliczania, Wykonawca winien dodać do kosztorysu ofertowego dodatkowe pozycje, niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zostały jego zdaniem pominięte w przedmiarze. 4. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy, wskazanego przez Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania do dnia 28 listopada 2014 roku. 5. Postanowienia dodatkowe: 1) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2) Jeżeli wykonawca uznaje, że przedmiar robót ma lub może mieć wpływ na niezapewnienie należytej jakości robót, zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego przed złożeniem oferty. 3) W razie odstąpienia od umowy Wykonawca wyrazi zgodę i umożliwi kontynuację robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz wykonane przez niego roboty i udzieli na nie gwarancji na zasadach takich, jak w umowie. 4) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. 5) Sposób rozliczenia wynagrodzenia: ryczałtowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121). 6) Wykonawca przedłoży kosztorysy ofertowe, opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389). 7) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje określone przez Zamawiającego w przedmiarze, w ilościach nie mniejszych niż w przedmiarze oraz, w razie konieczności, uzupełnić kosztorys ofertowy o dodatkowe pozycje, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia 8) Za roboty nie ujęte przez Wykonawcę w kalkulacji kosztów, a niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 9) Zamawiający nie będzie weryfikował kosztorysów ofertowych. Będą one służyły do rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w przypadku odstąpienia od umowy. 10) Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, bez wad. 11) Okres gwarancji na wbudowane materiały: zgodnie z danymi producenta, nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 12) Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom. 13) Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki przedmiotu zamówienia wykryte w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz., po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 14) Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 15) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności i utrudnienia funkcjonowania budynku, w którym będą one prowadzone. 16) W czasie prowadzenia prac obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania. Wykonawca winien uwzględnić utrudnienia z tym związane. 17) Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1485), po odbiorze wykonania przedmiotu zamówienia bez wad. Do faktury należy załączyć protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy. 18) Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia w transzach: a) pierwsza po wykonaniu 30% wartości zamówienia, b) druga po wykonaniu 60% wartości zamówienia, c) trzecia po wykonaniu całości zamówienia. do obliczenia wartości wykonanych posłuży kosztorys ofertowy. 19) Wykonawca zostanie obciążony karą umowną za nie usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi, w terminie określonym w ust. 5 pkt. 13. 20) Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 21) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 22) Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. Opracowania, dokumenty i uzgodnienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami i opracowaniami dotyczącymi przedmiotowego zamówienia: 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2. Przedmiar robót

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451113001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information