Montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 37631 (oferta nr 2975550)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-04-11

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: dostawę i montaż wraz z uruchomieniem windy osobowej w istniejącym szybie żelbetowym, urządzenie będzie posiadało 7 przystanków, wysokość podnoszenia ok.14,5 m, napęd elektryczny, udźwig min. 650 kg ( 6-8 osób), kabina o wymiarach w świetle 140 x 140 cm z dwoma wejściami usytuowanymi pod kątem 90 stopni, wyposażona w panel sterowania dostosowany dla osób słabo widzących oraz słabo słyszących, z napisami Braila i komunikatami głosowymi, oświetlenie LED. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez SEMI- Pracownię Architektury i Urbanistyki; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 98 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30