Remont pomieszczeń budynku przy ul. Fałata 36/46 w Toruniu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Order Newsletter: 1 Position: 37559 (oferta nr 2975483)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-04-11

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pomieszczeń budynku przy ul. Fałata 36/46 w Toruniu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Remont pomieszczeń budynku przy ul. Fałata 36/46 w Toruniu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) prace rozbiórkowe stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek cementowych, lastrykowych, i na zewnątrz płytek chodnikowych, 2) wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, malowanie farbą olejną podokienników, obrobienie ościeży, 3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek, podkładów betonowych, izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10 cm i ułożenie wykładziny pcv, płytek gres, 4) wykonanie ścianek G-k, przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych, obudowa przewodów g-k, przekucie przez strop i obróbka papą przewodów wentylacyjnych, montaż ścianki aluminiowej, drzwi aluminiowych, uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, malowanie farbą akrylową ścian i sufitów, ułożenie gresu na posadzce, 5) prace budowlane zewnętrzne polegające na wykonaniu izolacji pionowej ściany fundamentowej lepikiem, płytami styropianowymi, folią kubełkową, wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego, ułożenie nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonanie na podkładzie gruntowym pochylni dla osób niepełnosprawnych, 6) prace porządkowe - wywiezienie gruzu, 7) prace sanitarne polegające na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie grzejników i regulacji instalacji c.o., 8) prace elektryczne polegające na wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenia i gniazd wtyczkowych, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oraz instalacji domofonowej. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Biuro Projektów Budowlanych i Wycen >>BePeBeWu<< Sp. z o.o.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 70 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących forma

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30