Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią

Order Newsletter: 1 Position: 66732 (oferta nr 2963103)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2016-03-23

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie obejmuje wykonanie w pełni funkcjonalnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią w następującym zakresie : -wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od studni S 33 do S 27; od S 27 do S12; od S12 do S13; od S13 do Sp (przepompownia) o dł. ok. 223 mb z rur PVC klasy S (SN 8) SDR 34 LITE o śr. 200 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych o śr 600mm ( 7 szt.) i ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych o śr 1000mm ( 2 szt.), -wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej tłocznej - ok. 598,00 mb z rur DN 90 PE 100 SDR 17 -przewierty sterowane pod drogą wojewódzką o łącznej długości 40m (od S12 do S13 oraz od S33 - S32), -wykonanie przepompowni kompletnej w pełni uzbrojonej i gotowej do eksploatacji, -wykonanie zasilania energetycznego przepompowni (wlz), -wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem, wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej i oświetleniem, -przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru inwestorskiego. -wykonanie włączenia do istniejącego rurociągu tłocznego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, -roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach, -roboty odtworzeniowe na zjazdach, -wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy -projektu organizacji ruchu na czas robót (droga wojewódzka nr 405, droga miejska ul. Lipowa), -zrealizowanie i uwzględnienie przy wycenie m.in.: wymogi określone w uszczegółowieniu niektórych pozycji przedmiarowych -opracowanie dla przepompowni projektu Aparatury Kontrolno - Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie technologii wykonania robót metodą przewiertu sterowanego i zastosowania materiałów niezbędnych do jego wykonania, innych niż określone w dokumentacji przetargowej, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji od projektanta oraz klasyfikacji wprowadzonych zmian. Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie zobowiązany przed wbudowaniem tych materiałów opracować min. 2 egz. projektu zamiennego wraz z akceptacją kierownika budowy oraz projektanta. W przypadku gdy projektant zakwalifikuje te zmiany jako stanowiące istotne odstępstwo od projektu budowlanego, Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie zobowiązany opracować wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym: -projekt budowlany zamienny, -oświadczenie projektanta, -wniosek o pozwolenie na budowę. Dokumenty powyższe należy przygotować przed terminem wbudowania materiałów. Jednocześnie w przypadku zastosowania powyższej technologii robót Wykonawca jest zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dziale XIII pkt 3) SIWZ, w którym winny być ujęte wszystkie pozycje kosztorysowe, zawierające wszelkie koszty robót i materiałów odpowiadające planowanym do wykonania robotom w zastosowanej technologii wykonania. WYKONAWCA robót winien prowadzić prace związane z rozruchem przepompowni oraz na terenie oczyszczalni ścieków pod nadzorem administratora sieci tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie . Szczegółowy przedmiot zamówienia określają dokumentacja projektowa oraz warunki zawarte w SIWZ. W ramach umowy WYKONAWCA zobowiązany będzie m.in. do: 1. Zapewnienia dojazdu i dojść do posesji przyległych do pasa drogowego a w szczególności: a) z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem przekazania pisemnej informacji właścicielom, mieszkańcom i użytkownikom tych nieruchomości , a także Inwestorowi o terminach i rodzaju ograniczeń w dostępie do poszczególnych posesji, po uprzednim uzgodnieniu z nimi tych terminów wraz z aktualizacją tych informacji, dostosowując je do bieżących potrzeb. 2. W ramach prac geodezyjnych oprócz obowiązków wynikających z przepisów: a) wyznaczyć i oznaczyć wszystkie istniejące sieci i przyłącza znajdujące się w obszarze prowadzonych robót, w tym kolidujące z rozwiązaniami projektowymi, także te, które mogą nie być ujęte w dokumentacji budowlanej przekazanej Wykonawcy, b) opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu w ilości min. 4 egz. map oraz 1 egz. w wersji elektronicznej nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnych z lokalizacją uzgodnioną przez Starostwo Powiatowe w Nysie Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 3. Przepompownia ścieków ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisje danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGKiM w Korfantowie. Oprogramowanie przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Zapewnienie karty SIM leży po stronie Zamawiającego. 4. Ustala się, że do czasu podłączenia przepompowni do sieci energetycznej, przepompownia będzie pracowała przy wykorzystaniu agregatu prądotwórczego. 5. Po docelowym podłączeniu przepompowni do sieci energetycznej Wykonawca przeprowadzi ponownie rozruch i uruchomienie przepompowni w terminie do 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia oraz dostosuje zakres jej pracy do nowego zasilania. 6. Wykonawca będzie realizował zadanie na podstawie: a) Pozwolenia budowlanego, wydanego przez Wojewodę Opolskiego, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów , ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna, b) Pozwolenia budowlanego, wydanego prze Starostę Nyskiego, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów , ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna, c) Rozwiązań projektowych na zabudowę na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 wtrysku od nowoprojektowanej przepompowni przy ul. Niemodlińskiej w Korfantowie d) Warunków, wydanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. e) Innych warunków i wytycznych wynikających z zatwierdzonej dokumentacji budowlanej oraz warunków pozwolenia na budowę. 2. Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca będzie prowadził roboty na czynnym obiekcie dlatego w trakcie prowadzenia robót powinien uwzględnić prace związane z zabezpieczeniem miejsca prowadzonych prac. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 3.Wykonawca własnym kosztem i staraniem w okresie gwarancji i rękojmi zapewnienia nieodpłatną konserwację i serwisowanie (w odniesieniu do instalacji, urządzeń i sprzętu) z częstotliwością wynikającą z wymagań producentów, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku 4. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną, wodę i inne media niezbędne do realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu: a) strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, b) strat powstałych w związku z prowadzeniem robót m.in. związanych z uszkodzeniem infrastruktury technicznej w tym instalacji wewnętrznych, sieci i przyłączy ( również instalacji, sieci i przyłącza, które nie są ujęte w dokumentacji budowlanej) obiektów budowlanych i innych obiektów, urządzeń oraz przedmiotów, c) strat powstałych w związku z uniemożliwieniem dostępu do budynku, a także uniemożliwieniem prowadzenia bieżacej pracy w obiekcie. 6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przeprowadzić wszystkie wymagane pomiary, próby, badania, rozruchy technologiczne zgłoszenia itp. określone m.in. w dokumentacji budowlanej, obowiązujących przepisach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przygotować wymagane dokumenty. 7. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu i materiałów. 8. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dostarczone wyposażenie gwarancje producentów. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Dokument ten winien określić warunki serwisowania gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego. 11. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. UWAGA Przy szacowaniu wartości niniejszego zamówienia nie należy uwzględniać zapisów dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w części wykraczającej poza zakres określony w SIWZ (w tym dokumentacji projektowej)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452000009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium w wysokości 8.000,00 PLN. (Słownie: osiem tysięcy złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja i rękojmia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30