Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania infrastrukturą terenu wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych

Order Newsletter: 1 Position: 30127 (oferta nr 2962627)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-03-23

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania infrastrukturą terenu wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn zaprojektowania i wykonania zagospodarowania infrastrukturą rekreacyjną terenu wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania (w zakresie obejmującej m.in.: plac do mini-fitness o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami, plac do street Workout o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, miejsca ze stołem do ping ponga; z zastrzeżeniem pkt. 3), dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego), stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym wzorem umowy. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 7. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia ustala się następująco: - rozpoczęcie - w dniu zawarcia umowy - zakończenie - 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 §4 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 2000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30