Budowa ciągu pieszego w parku Góry Piekarskie przy ul. Kraszewskiego w Toruniu wraz z modernizacją schodów od ul. Słowackiego

Order Newsletter: 1 Position: 29287 (oferta nr 2961176)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-03-22

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ciągu pieszego w parku Góry Piekarskie przy ul. Kraszewskiego w Toruniu wraz z modernizacją schodów od ul. Słowackiego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Budowa ciągu pieszego w parku Góry Piekarskie przy ul. Kraszewskiego w Toruniu wraz z modernizacją schodów od ul. Słowackiego. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją odpadów, 2) wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych alejek parkowych o nawierzchni mineralnej,zamkniętej z obydwu stron obrzeżem betonowym, 3) wykonanie nawierzchni utwardzonej zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego zamkniętej krawężnikami od ul. Matejki, 4)karczowanie i uporządkowanie zieleni oraz wykonanie trawników, 5) wykonanie schodów żelbetowych wraz z murkami oporowymi i pochylnią dla osób niepełnosprawnych. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez ERMS PLUS Kamila Karłowska; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information