wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. >>Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału Strugi z zagospodarowaniem otoczenia<<.

Order Newsletter: 1 Position: 23355 (oferta nr 2951281)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-03-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. >>Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału Strugi z zagospodarowaniem otoczenia<<.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału Strugi z zagospodarowaniem otoczenia. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje: 1)dobór optymalnej metody remontu i modernizacji kanału A Strugi Toruńskiej po istniejącej trasie kanału i na tej samej głębokości, 2)projekt budowlany uwzględniający w szczególności remont i modernizację kanału A Strugi Toruńskiej, zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne fragmentów obiektu oraz jego otoczenia uwzględniające m.in. aranżację modeli urządzeń hydrotechnicznych, prezentację historycznych elementów konstrukcyjnych obiektu, wykonanie barierek ochronnych, przebudowę i remont kładek i przejazdów, poprawę warunków retencyjnych rzeki, organizację terenów zieleni z urozmaiconą roślinnością i powierzchniami trawiastymi, wykonanie urządzeń do regulacji przepływem, wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia oraz małej architektury, oznaczenie wnętrza obszaru projektowego m.in. ścieżek, punktu widokowego (za pomocą np. drogowskazów, tablic informacyjnych), prace konserwatorskie murów miejskich, stanowiących obudowę brzegów kanału Strugi, 3)informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format .pdf), 5)przedmiar robót + wersja elektroniczna (format .pdf i .ath), 6)kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format .pdf i .ath) - do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud (lub równoważnym), itd., 7)zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 8)inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania koniecznych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych), 9)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kanałów, 10)wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 11)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 12)wykonanie programu konserwatorskiego wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną, 13)uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i innych wymaganych przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (m.in. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, czy inne wynikające z lokalizacji przedmiotu zamówienia w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej oraz wpisania fragmentów przedmiotu zamówienia na listę zabytków), 14)opracowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej wykonanego projektu podczas spotkań z Zamawiającym, podczas których Wykonawca zapewni osobisty, czynny udział projektanta. Prezentacje powinny być stworzone w formacie programu Power Point, możliwej do edycji przez Zamawiającego, wraz z załącznikami graficznymi w formie plików .jpg.tiff, 15)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 16)Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 77 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30