Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych przy ul. Jaworowej 2 będących własnością Gminy Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 1 Position: 49262 (oferta nr 2950657)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-03-04

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych przy ul. Jaworowej 2 będących własnością Gminy Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn:. Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych przy ul. Jaworowej 2 będących własnością Gminy Siemianowice Śląskie Zakres i rodzaj robót budowlanych: pomiar okien, demontaż starych drewnianych okien, montaż wraz z regulacją nowych okien, parapetów zewnętrznych z blach powlekanych, a wewnętrznych PCV, przy zastosowaniu uchwytów stalowych ocynkowanych oraz kotew stalowych ocynkowanych odpowiednich do typu okien dostarczonych przez producenta okien, uzupełnienie murów pod parapetami cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej, uszczelnienie okien i parapetów pianką montażową poliuretanową, uszczelnienie styku parapetów zewnętrznych i ram okiennych silikonem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne, obrobienie okien-kompletna zaprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych ościeży otworów okiennych oraz tynków pod parapetami, uzupełnienie ubytków parapetów zewnętrznych betonowych, malowanie ościeży zewnętrznych w kolorze elewacji danego budynku, sprzątanie i uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu robót. 2.Zakres oraz ilość stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany: Lokale przy ul. Jaworowej 2-Stolarka powinna posiadać profile aluminiowe z przekładką termiczna oraz szybą wzmocniona bezpieczną Lokal-Fryzjer Stolarka okienna PCV (zaplecze)- 2szt. Drzwi stalowe(zaplecze)-boczne-1szt. Lokal-Biblioteka Stolarka okienna PCV--3szt. Witryna aluminiowa, szyba bezp.-6szt. Lokal-Apteka Stolarka okienna PCV-7szt. Drzwi stalowe (zaplecze)-1szt. Witryna aluminiowa, szyb.bezp.-4szt. Lokal-Stowarzyszenie Witryna aluminiowa-4szt. Drzwi stalowe (zaplecze)-1szt. Lokal-Sklep spożywczy Witryna aluminowa-3szt. Drzwi stalowe (zaplecze)-1szt. Lokal-Polonia Stolarka okienna PCV- 8szt. Witryna aluminiowa-7szt. Drzwi aluminiowe+naświetle-1szt. Drzwi stalowe boczne(zaplecze)-1szt. Drzwi stalowe (zaplecze)-1szt. Zamurowanie części otworów z nadprożem-1szt. W przypadku stolarki okiennej PCV należy wymienić parapety zewnętrzne i wewnętrzne, natomiast w przypadku witryn aluminiowych należy uwzględnić tylko parapety zewnętrzne. Wymiana parapetów wewnętrznych do 1,5 m- 10 szt. Wymiana parapetów wewnętrznych powyżej 1,5 m - 10 szt. UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonania wymiany stolarki okiennej należy wykonać pomiar z natury. Cała stolarka okienna powinna zachować swój aktualny podział i wygląd. 3. Prowadzący postępowanie informuje, iż ilość wymienionej stolarki okiennej może ulec w czasie trwania zamówienia niewielkiej zmianie, ze względu na to iż, mieszkanie może zostać wykupione przez najemcę, na co Prowadzący postępowanie w czasie trwania postępowania i realizacji zamówienia nie ma wpływu i nie jest w stanie tego przewidzieć. 4. Prowadzący postępowanie dopuszcza możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ - wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Prowadzącego postępowanie przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 5. Na roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli Prowadzącemu postępowanie gwarancji na okres zgodny z oferta Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 6. W okresie gwarancyjnym wybrany wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Prowadzącego postępowanie oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454210004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mpgkim.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30