Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Order Newsletter: 1 Position: 43966 (oferta nr 2946915)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-02-29

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywania ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca do wykonania: 1. Całodobowe przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt psów i kotów dostarczonych z terenu miasta Siemianowice Śląskie przez wskazanego przez Zamawiającego Wykonawcę odpowiedzialnego za wyłapywanie i przewożenie zwierząt, Straż Miejską oraz inną osobę wskazana przez Zamawiającego: a) ilość przyjętych zwierząt ustala się w wysokości 11 sztuk miesięcznie w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, b) w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie wykorzystany w pełni limit 11 sztuk zwierząt przyjętych do schroniska, niewykorzystana pula zwierząt przechodzi na następny miesiąc (maksymalnie dwa miesiące). W takim przypadku w kolejnym miesiącu, w pierwszej kolejności, będą wykorzystane miejsca w ramach puli na dany miesiąc, a następnie miejsca z niewykorzystanej puli z miesiąca poprzedniego. Miejsca dla zwierząt z niewykorzystanej puli danego miesiąca mogą zostać wykorzystane wyłącznie w kolejnych dwóch następujących po sobie miesiącach. Miejsca dla zwierząt doliczone z niewykorzystanej puli z poprzedniego okresu rozliczone będą po tym okresie, w ramach ustalonego miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, nie może odmówić Zamawiającemu przyjęcia dodatkowego zwierzęcia, które: - pogryzło człowieka i wymagane jest zapewnienie miejsca oraz odpowiednich warunków w schronisku do przeprowadzenia obserwacji weterynaryjnej w kierunku wykluczenia wścieklizny, - jest ranne w wypadku drogowym lub w innych okolicznościach, - stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, oraz - zostało odebrane właścicielowi na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 856 ze zm.). 2. Objęcie przyjętych zwierząt opieką polegająca na zapewnieniu właściwych warunków bytowych i sanitarnych, w szczególności zapewnianie im pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz umożliwiających swobodne poruszanie się, a także zapewnianie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia. 3. Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii, w szczególności w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. 4. Szczepienie przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym wszystkich psów i kotów przyjętych do schroniska. 5. Wykonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. 6. Udzielanie pomocy dostarczonym do schroniska psom i kotom, które zostały ranne w wypadkach drogowych lub w innych okolicznościach. 7. Prowadzenie obserwacji weterynaryjnej bezdomnych zwierząt w przypadkach pogryzienia człowieka pod kątem objawów wścieklizny, w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 8. Leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie. 9. Przeprowadzenie eutanazji zwierząt w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.). 10. Zapewnienie oznakowania (czipowania) bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska w sposób umożliwiający ich identyfikację. 11. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im opiekę i należyte warunki bytowania. 12. Zapewnienie dożywotniego pobytu w schronisku dostarczonym psom i kotom w przypadku braku osoby chętnej do adopcji zwierzęcia. 13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu przyjętych do schroniska zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu wykonanych zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu wykonanych zabiegów eutanazji zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu oznakowanych (zaczipowanych) bezdomnych zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-godnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego wykazu oddanych do adopcji zwierząt i przekazania go Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. 18. Ilość przyjętych z terenu miasta Siemianowice Śląskie do schroniska bezdomnych zwierząt w latach 2013 - 2015 przedstawia się następująco: Rok: 2015, Psy:66, Koty:33, Razem:99; Rok: 2014, Psy:103, Koty:17, Razem:120; Rok: 2013, Psy:86, Koty:21, Razem:107

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 983800000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 36 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30