Budowa placu zabaw Misiaczek i boiska sportowego , ul. Lubicka 48 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 19869 (oferta nr 2946443)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-02-29

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa placu zabaw Misiaczek i boiska sportowego , ul. Lubicka 48 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Budowa placu zabaw Misiaczek i boiska sportowego, ul Lubicka 48 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty przygotowawcze polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni utwardzonej i uporządkowaniu terenu, 2) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Na płycie wyznaczono boisko do koszykówki i siatkówki z możliwością rekreacyjnej gry w piłkę nożną i ręczną, zakres prac obejmuje wyposażenie boisk w sprzęt sportowy, 3) budowa boiska do gimnastyki o nawierzchni syntetycznej, 4) budowa chodników z płyt chodnikowych i ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej, 5) budowa placu zabaw składającego się z kilku stref o różnej nawierzchni: a) nawierzchni syntetycznej, b) nawierzchni mineralnej, c) nawierzchni piaszczystej, 6) odnowienie istniejącego ogrodzenia (oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, odmalowanie), oczyszczenie cokołu betonowego z wypełnieniem ubytków, dostawa i montaż piłkochwytów, 7) dostawa i montaż elementów wyposażenia: a) plac zabaw - huśtawki, stoły piknikowe, piaskownica, demontaż i ponowny montaż w miejscach wyznaczonych huśtawek istniejących, demontaż i ponowny montaż w miejscu wyznaczonym karuzeli, montaż palisady betonowej i drewnianej, b) boisko do gimnastyki - wieża kalisteniczna z ławką, wieża kalisteniczna, ławki, c) pozostałe elementy wyposażenia - ławki bez oparcia, ławki młodzieżowe, ławki parkowe z oparciem, stoły piknikowe, stojak na rowery, kosze na śmieci i tablice informacyjne, 8) wykonanie trawników, uporządkowanie istniejącego drzewostanu oraz wykonanie nasadzeń, 9) montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z kanalizacją teletechniczną. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Biuro Andrzejewski Pracownia Projektowa arch. Krzysztof Andrzejewski; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 433250007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących fo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30