zaprojektowanie i wykonanie: część1- zagospodarowania punktu rekreacyjno-sportowego przy istniejącej siłowni zewnętrznej na terenie przy ul. Rudackiej w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Część

Order Newsletter: 1 Position: 15005 (oferta nr 2938207)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-02-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: zaprojektowanie i wykonanie: część1- zagospodarowania punktu rekreacyjno-sportowego przy istniejącej siłowni zewnętrznej na terenie przy ul. Rudackiej w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Część

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia jest :część 1- zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania punktu rekreacyjno-sportowego przy istniejącej siłowni zewnętrznej na terenie przy ul. Rudackiej w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania (w zakresie obejmującej m.in.: dostawę i montaż 4 ławek betonowych z oparciem; wykonanie utwardzenia pod każdą z ławek o wymiarach 1,50x2,50 m, z płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm wraz z obrzeżem chodnikowym; dostawę i montaż 4 betonowych koszy na śmieci; wykonanie utwardzenia pod kosze na śmieci o wymiarach 1,00x1,00 m, z płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm wraz z obrzeżem chodnikowym; dostawę i montaż 5 kpl lamp parkowych na maszcie o wys. do 3,5 m wraz z wykonaniem instalacji zasilającej; wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego malowanego proszkowo o wysokości 1,10 z dwoma furtkami wejściowymi bez cokołu; wykonanie chodnika szerokości 1,2 m z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżem chodnikowym; dostawę i montaż czterech urządzeń rekreacyjnych wraz z wykonaniem stref bezpiecznych; montaż tablicy z regulaminem użytkowania; profilowanie terenu; obsianie trawą; wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki; z zastrzeżeniem ust. 3), dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera uproszczony program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego), stanowiący załącznik do SIWZ. część 2 - zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Łyskowskiego 1-3 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania [w zakresie obejmującej m.in.: Część I - dla dzieci małych: dostawę i montaż 4 ławek betonowych z oparciem; wykonanie utwardzenia pod każdą z ławek o wymiarach 1,50x2,50 m, z płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm wraz z obrzeżem chodnikowym; dostawę i montaż 1 betonowego kosza na śmieci; wykonanie utwardzenia pod kosze na śmieci o wymiarach 1,00x1,00 m, z płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm wraz z obrzeżem chodnikowym; dostawę i montaż 1 stołu betonowego; wykonanie chodnika szerokości 1,2 m z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżem chodnikowym betonowym oraz elastycznym; wykonanie nawierzchni wewnętrznej placu zabaw z piasku; wykonanie systemowego ogrodzenia z płaskowników ocynkowanych o wysokości 1,10 z dwoma furtkami wejściowymi bez cokołu; dostawę i montaż 4 bujaków sprężynowych; Część II - dla dzieci starszych: dostawę i montaż 3 ławek betonowych z oparciem; wykonanie utwardzenia pod każdą z ławek o wymiarach 1,50x2,50 m, z płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm wraz z obrzeżem chodnikowym; dostawę i montaż 1 betonowego kosza na śmieci; wykonanie utwardzenia pod kosze na śmieci o wymiarach 1,00x1,00 m, z płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm wraz z obrzeżem chodnikowym; dostawę i montaż urządzenia zabawowego typu linarium (zjazd linowy o długości 25 m, urządzenie kołobieg wraz z wykonaniem stref bezpiecznych); wykonanie robót rozbiórkowych na istniejącym terenie; dla Części I i II - profilowanie terenu; montaż tablicy z regulaminem użytkowania; wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki; z zastrzeżeniem ust. 3], dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera uproszczony program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego), stanowiący załącznik do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących f

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30