Wymiana nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników w wybranych lokalizacjach

Order Newsletter: 1 Position: 12595 (oferta nr 2933809)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-02-05

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników w wybranych lokalizacjach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Nawierzchnie te należy wykonać z kostki betonowej, z miejscową wymianą lub uzupełnieniem podbudowy, krawężników i obrzeży. Łączna powierzchnia robót brukarskich wynosi ok. 4 500m2, liczba lokalizacji, w których będą wykonywane roboty brukarskie - 12. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Przedmiar robót (Dodatek nr 7 do SIWZ), - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Dodatek nr 8 do SIWZ) - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 9 do SIWZ) 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 4. Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 5. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452233009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 120 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium: a) wadium w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30