Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań pod nazwą: Część 1: Nowoczesne zagospodarowanie osiedla przy zbiegu ul

Order Newsletter: 1 Position: 12986 (oferta nr 2924561)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-01-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań pod nazwą: Część 1: Nowoczesne zagospodarowanie osiedla przy zbiegu ul

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej: Część 1: Nowoczesne zagospodarowanie osiedla przy zbiegu ulic Armii Ludowej, Idzikowskiego, Poznańskiej. Plac zabaw. Mini boisko wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych; Część 2: Aktywne dzieci - Sportowy Mini Park Bielawy wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych; Część 3: Osiedlowa przestrzeń rekreacji na Wrzosach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Część 1 Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania: 1) plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych z wyposażeniem w huśtawki różnego typu, zjeżdżalnie połączone wieżyczkami, mostkami, linami-duży zestaw, konstrukcja linowa do wspinania, nowoczesna karuzela, koniki na sprężynach, długa na kilkadziesiąt metrów zjeżdżalnia linowa, równoważnie, piaskownica. Całość podzielona na strefę dla małych i strefę starszych dzieci, 2) na terenie zlokalizować źródełko wodne do mycia rąk, czerpania wody, 3) na terenie zlokalizować ławki i miejsce dla rodziców ze stolikiem na przekąski dla dzieci, kosze na śmieci, 4) nowe wielofunkcyjne mini boisko do gry w różne rodzaje sportów, 5) całość terenu - boisko i plac zabaw ogrodzona, oświetlona, z bezpieczną sztuczną gumową nawierzchnią, objęta monitoringiem, 6) monitoring zaprojektować w sposób umożliwiający docelowe podłączenie do sieci monitoringu miejskiego. W I etapie monitoring z rejestratorem, 7) oświetlenie terenu, ławki, kosze na śmieci także przy budynkach mieszkalnych, 8) możliwe przeniesienie istniejącego śmietnika, 9) wymiana ziemi urodzajnej, wysianie trawy, nowe nasadzenia i cięcia sanitarne istniejących roślin, 10) ewentualne rozwiązania kolizji z infrastrukturą (jeśli wystąpią). Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Zakres opracowania określono na podstawie opisu projektu do budżetu partycypacyjnego oraz uzgodnień z wnioskodawcą (część graficzna wniosku do budżetu partycypacyjnego oraz mapy do celów poglądowych stanowią załącznik do SIWZ), - Lokalizacja: dz. 415, 416, 418, 421, 419/2, 417, 412, 411, 410, 409, obr. 64 w Toruniu. - Koszt projektowanych robót do kwoty 276.548,00 zł brutto - Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. - Należy przewidzieć prezentację multimedialną wykonanych opracowań. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) inwentaryzacja zieleni, istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania podwórka w zakresie wymaganym do wykonania projektu, 4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 6) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 8) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 9) inne opracowania wynikające z otrzymanych decyzji administracyjnych oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów (jeżeli będzie wymagane), 10) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca wykona przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. Część 2: Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania: 1) mini park linowy ze ścianką wspinaczkową z nawierzchnią bezpieczną, 2) 10 urządzeń siłowni zewnętrznej dla dzieci małych i młodzieży w tym 2x rowerek, 1x twister, 2x orbitrek, 1x wahadło, 2x biegacz, 2x wioślarz. Przy urządzeniach miejscowe utwardzenie np. polbrukiem, 3) stół do ping ponga oraz piłkarzyki, 4) istniejący monitoring rozbudować w sposób obejmujący projektowany obszar, 5) tablica informacyjna. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Zakres opracowania określono na podstawie opisu projektu do budżetu partycypacyjnego oraz uzgodnień z wnioskodawcą (część graficzna wniosku do budżetu partycypacyjnego oraz mapa do celów poglądowych stanowią załącznik do SIWZ); - Lokalizacja: dz. 292/3, 292/36, obr. 53 w Toruniu; - Koszt projektowanych robót do kwoty 190.000,00 zł brutto; - Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów; - Należy przewidzieć prezentację multimedialną wykonanych opracowań. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 8) inne opracowania wynikające z otrzymanych decyzji administracyjnych oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów (jeżeli będzie wymagane), 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. Część 3 Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania: 1) budowa bieżni poliuretanowej z rozbiegiem i piaskownicą do skoku w dal, 2) miejsca parkingowe dla rowerów i aut, 3) powierzchnie bezpieczne pod istniejące elementy placu zabaw, 4) piaskownica dla dzieci, 5) remont ogrodzenia - wymiana na panelowe 3d, 6) istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej do remontu (nawierzchnia poliuretanowa), 7) uporządkowanie i odnowienie na całym obszarze zajmowanym przez szkołę komunikacji, chodników, ławek, terenów zielonych, 8) na terenie między boiskami ławki dla kibiców, 9) przeniesienie śmietnika, 10) w zakresie uwzględnić także pozostałe elementy wymienione w opisie do wniosku budżetu partycypacyjnego. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Zakres opracowania określono na podstawie opisu projektu do budżetu partycypacyjnego oraz uzgodnień z wnioskodawcą (część graficzna wniosku do budżetu partycypacyjnego oraz mapa i zdjęcia do celów poglądowych stanowią załącznik do SIWZ); - Lokalizacja: teren wokół budynku Zespołu Szkół nr 9 ograniczony ulicami Szosa Chełmińska, Słoneczna, Rzepakowa, Fasolowa w Toruniu; - Koszt projektowanych robót do kwoty 366.146,00 zł brutto; - Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów; - Należy przewidzieć prezentację multimedialną wykonanych opracowań. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 8) inne opracowania wynikające z otrzymanych decyzji administracyjnych oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów (jeżeli będzie wymagane), 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information