Konserwację bieżącą cieków i rowów odwadniających na terenie miasta.

Order Newsletter: 1 Position: 9076 (oferta nr 2921088)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-01-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwację bieżącą cieków i rowów odwadniających na terenie miasta.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia w okresie od 16 grudnia 2015r. do 15 grudnia 2018r. Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia realizowana będzie w oparciu o wykaz cieków i rowów na terenie Torunia oraz planowany orientacyjny (szacunkowy) zakres robót. Podane w załączniku Wykaz Cieków ilości prac są orientacyjne (szacunkowe), co oznacza, że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń. Zakres rzeczowy zadania polega na: -mechanicznym lub ręcznym wykoszeniu roślinności z korony, skarp oraz dna rowów i cieków z wygrabieniem, -usuwaniu kożucha roślin pływających, -oczyszczaniu linii brzegowej zbiorników i stawów, -oczyszczaniu korony, skarp oraz dna rowów i cieków z odpadów, -karczowaniu drzew i krzewów ze skarp oraz dna rowów, -usuwaniu przetamowań i zatorów z koryt rowów i cieków, -mechanicznym i ręcznym odmuleniu dna rowów z wywozem urobku z odmulenia na składowisko odpadów, -mechanicznym i ręcznym plantowaniu, -hakowaniu dna koryt rowów, -humusowaniu i odsiewie uszkodzonych fragmentów skarp rowów i zbiorników, -czyszczeniu krat, zbieraczy i przepustów z odpadów i osadów, -usuwaniu zatorów lodowych na kratach i przepustach -palikowaniu i faszynowaniu uszkodzonych fragmentów koryt rowów, -impregnacji powierzchni drewnianych, -powłokowej izolacji powierzchni metalowych, -obsłudze i konserwacji jazu rozdzielczego Strugi Toruńskiej -wykonywaniu czynności zabezpieczających w korytach rowów w czasie powodzi i innych zdarzeń losowych.. 1. Realizacja zadania prowadzona będzie w oparciu o roczny harmonogram prac i uzgodnienia z Wydziałem Środowiska i Zieleni. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie prac o charakterze interwencyjnym w zakresie przewidzianym powyżej, niezależnie od przyjętego harmonogramu, dnia tygodnia i godzin pracy Wykonawcy, będących następstwem działania ludzi lub siły wyższej, mogących powodować zagrożenie dla środowiska, bezpieczeństwa ludzi lub mogących skutkować powstaniem znacznej szkody materialnej. 3. Prace o charakterze interwencyjnym Wykonawca zobowiązuje się wykonać natychmiast po zgłoszeniu przekazanym przez Wydział Środowiska i Zieleni pod wyznaczony przez Wykonawcę numer telefonu dyżurnego. 4. Zamawiający ustala maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenie w granicach administracyjnych miasta Torunia na 2 godziny od dokonania telefonicznego powiadomienia, przy średniej prędkości przejazdu ludzi i sprzętu wynoszącej 50 km/h.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 507600000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information