Zakup urządzeń komputerowych, peryferyjnych i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 1 Position: 3913 (oferta nr 2921051)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-01-13

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup urządzeń komputerowych, peryferyjnych i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, peryferyjnych i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 2. Zamówienie zostało podzielone na 4 Części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia. Opis poszczególnych części zamówienia: 2.1 Część 1: Zakup licencji oprogramowania graficznego. Przedmiotem zamówienia jest zakup odnowienia licencji na co najmniej 12 miesięcy dla poniższych programów: 1. Oprogramowanie graficzne typ 1- 1 szt. 2. Oprogramowanie graficzne typ 2- 1 szt. 3. Oprogramowanie graficzne typ 3- 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz minimalnych wymagań oprogramowania- część 1: zakup licencji oprogramowania graficznego stanowi Dodatek nr 5 do SIWZ. 2.2 Część 2: Zakup urządzeń komputerowych oraz oprogramowania biurowego. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych urządzeń komputerowych oraz oprogramowania biurowego, obejmujący: 1. Komputer stacjonarny PC do obsługi oprogramowania biurowego- 10 szt. 2. Oprogramowanie biurowe- 7 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- wykaz minimalnych wymagań urządzeń komputerowych oraz oprogramowania stanowi Dodatek nr 6 do SIWZ. 2.3 Część 3: Zakup urządzeń peryferyjnych. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych urządzeń peryferyjnych, obejmujący: 1. Specyfikacja drukarki- 1 szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne typ 1- 6 szt. 3. Urządzenie wielofunkcyjne typ 2- 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz minimalnych wymagań urządzeń peryferyjnych stanowi Dodatek nr 7 do SIWZ. 2.4 Część 4: Zakup urządzenia komputerowego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego urządzenia komputerowego oraz oprogramowania, obejmujący: 1. Komputer stacjonarny PC do obsługi oprogramowania specjalistycznego- 1 szt. 2. Oprogramowanie specjalistyczne- 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz minimalnych wymagań urządzenia komputerowego oraz oprogramowania stanowi Dodatek nr 8 do SIWZ. 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w Dodatkach nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ należy uznać za minimalne. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty: A) w odniesieniu do Części 1: Zakup licencji oprogramowania graficznego - Opis oferowanego oprogramowania stanowiący Dodatek nr 9 do SIWZ (Załącznik nr 5 do Oferty), B) w odniesieniu do Części 2: Zakup urządzeń komputerowych oraz oprogramowania biurowego - Opis oferowanych urządzeń komputerowych oraz oprogramowania stanowiący Dodatek nr 10 do SIWZ (Załącznik nr 6 do Oferty), C) w odniesieniu do Części 3: Zakup urządzeń peryferyjnych - Opis oferowanych urządzeń peryferyjnych stanowiący Dodatek nr 11 do SIWZ (Załącznik nr 7 do Oferty), D) w odniesieniu do Części 4: Zakup urządzenia komputerowego oraz oprogramowania specjalistycznego - Opis oferowanego urządzenia komputerowego oraz oprogramowania stanowiący Dodatek nr 12 do SIWZ (Załącznik nr 8 do Oferty), Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - dokument potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego składają wspólnie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania sprzętu lub oprogramowania równoważnego, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ - wyłącznie w odniesieniu do sprzętu lub oprogramowania, którego pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty (wszelkie dowody), w szczególności karty katalogowe, opisy techniczne, jednoznacznie potwierdzające spełnianie przez rozwiązania równoważne wymagań Zamawiającego. 8. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie szkody związane z zastosowaniem sprzętu lub oprogramowania równoważnego. 9. Miejscem dostawy zakupionego sprzętu lub oprogramowania będzie Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Referat Informatyki, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 483220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information