Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Adaptacja drugiej części budynku po starej aptece na potrzeby poradni hematologicznej w pomieszczeniach parteru oraz archiwum szpitalnego na I piętrze w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy

Order Newsletter: 1 Position: 9028 (oferta nr 2921038)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-01-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Adaptacja drugiej części budynku po starej aptece na potrzeby poradni hematologicznej w pomieszczeniach parteru oraz archiwum szpitalnego na I piętrze w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Adaptacja drugiej części budynku po starej aptece na potrzeby poradni hematologicznej w pomieszczeniach parteru oraz archiwum szpitalnego na I piętrze w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu. 1.1. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia: - Obiekt objęty opracowaniem znajduje się na terenie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19, działka nr 85/159/4 obręb 11. - Budynek byłej apteki jest obiektem w kształcie zbliżonym do prostokąta, dwukondygnacyjnym. Powierzchnia zabudowy 517,5 m², powierzchnia użytkowa 702,65 m², wysokość 6,92 m, kubatura budynku 3400 m³. - Objęta projektowaniem będzie północna część budynku. Są to pomieszczenia projektowanej pierwotnie poradni rehabilitacyjnej. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych opracowaniem to około 332 m². - Część południowa obiektu została wyremontowana zgodnie z projektem pierwotnym (archiwalnym), stanowiącym załącznik do SIWZ. - Do Wykonawcy należy opracowanie nowej dokumentacji projektowej części północnej obiektu, z wykorzystaniem istniejącego projektu archiwalnego i w nawiązaniu do wykonanej części południowej budynku. - Wytyczne i dane wyjściowe użytkownika - Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu zawarte są w załączniku do SIWZ. - Adaptowany obiekt musi odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom prawnym. - Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. - Powyższe opracowanie musi uzyskać akceptację użytkowników. - W posiadaniu Zamawiającego jest dokumentacja projektowa archiwalna w formacie edytowalnym - dwg - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentację multimedialną wykonanego opracowania. 1.2.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu, 2) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna), 4) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 5) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 7) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 8) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 1.3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów poglądowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. 1.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information