Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu - II etap

Order Newsletter: 1 Position: 7434 (oferta nr 2919506)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-01-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu - II etap

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu - Etap II. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty zewnętrzne - zagospodarowanie terenu: a) wymiana nawierzchni dziedzińca z płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej polbruk na podbudowie betonowej, b) wykonanie trawników, 2) termomodernizacja istniejącego budynku dydaktycznego: a) roboty rozbiórkowe, ziemne oraz docieplenie ścian fundamentowych, b) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm wraz z wyprawami elewacyjnymi i malowaniem, c) wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej, wymiana orynnowania z blachy powlekanej, d) pozostałe: wymiana witryn, montaż zadaszeń nad wejściami, remont schodów zewnętrznych, naprawa instalacji odgromowej, 3) remont sanitariatów w istniejącym budynku dydaktycznym: a) remont ogólnobudowlany trzech toalet (damskiej, męskiej i personelu), polegający m.in. na: wymianie okładzin podłogowych i ściennych, wymianie podejść instalacji wod.- kan. wraz z białym montażem, wymianie instalacji elektrycznej. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych [opracowania wykonane przez: 1) CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębny - dla zakresu prac obejmujących roboty zewnętrzne - zagospodarowanie terenu oraz termomodernizację istniejącego budynku dydaktycznego, 2) Biuro Usług Kosztorysowo Budowlanych PROFFI-BUD Marek Kłos - dla zakresu prac obejmujących remont sanitariatów w istniejącym budynku dydaktycznym] oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w kosztorysie ofertowym. 1.5. Przedmiar robót zostanie wypełniony przez Wykonawcę i jako kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy. 1.6. Jeżeli w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub dodatkowych lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie. 1.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 147 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących for

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30