Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:1.Wielopokoleniowa Przestrzeń Rekreacyjna dla osiedla Fałata. 2. Zagospodarowanie terenu Skwer Borowików - rewitalizacja zielonych obszarów Chełmińskiego, Kaszubska - Borowiacka. 3. Ścieżka zdrowia z alejka

Order Newsletter: 1 Position: 348400 (oferta nr 2907869)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-12-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:1.Wielopokoleniowa Przestrzeń Rekreacyjna dla osiedla Fałata. 2. Zagospodarowanie terenu Skwer Borowików - rewitalizacja zielonych obszarów Chełmińskiego, Kaszubska - Borowiacka. 3. Ścieżka zdrowia z alejka

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część I 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Wielopokoleniowa Przestrzeń Rekreacyjna dla osiedla Fałata . 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej pn. Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Fałata w Toruniu (opracowanej we wrześniu 2015 r. przez Autorską Pracownię Architektury CAD Sp. z o.o.). 2.1) Aktualizacja, o której mowa powyżej ma polegać na: - zmianie lokalizacji placu zabaw w miejsce projektowanej siłowni w części wschodniej terenu opracowania, - siłownię ze strony wschodniej należy zlokalizować na miejscu przeniesionego placu zabaw, - dodatkowo należy uzupełnić projekt zagospodarowania o stoły pingpongowe, stół do piłkarzyków i stół szachowy w części południowej pomiędzy blokami mieszkalnymi, - należy zaprojektować dwie toalety dla psów na działkach 160/5 i 116, - ponadto należy przewidzieć stojaki na rowery w 3 lokalizacjach wskazanych przez wnioskodawcę projektu. 2.2. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - lokalizacja terenu w zachodniej części Torunia na osiedlu Bydgoskie pomiędzy ul. Fałata, Reja i Łukasiewicza, działki nr 93/2, 94, 116, 119/4, 160/5, obręb 5; - zakres opracowania określono na podstawie aktualizowanego projektu, opisu wnioskodawcy projektu do budżetu partycypacyjnego, wizji lokalnej i informacji uzyskanych od użytkownika (projekt zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami przy ul. Fałata w Toruniu oraz notatka ze spotkania z wnioskodawcą z dnia 28.10.2015 r. stanowią załącznik do SIWZ); - do wszystkich robót należy stosować materiały o dobrym standardzie. 3.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) aktualizacja projektu budowlanego w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2.1, 2.2, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bez zmian), 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (uzupełnienie) + wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów i/lub nasadzenia zastępcze (w razie konieczności), decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 2) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. Część II 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie terenu Skwer Borowików - rewitalizacja zielonych obszarów Chełmińskiego, Kaszubska - Borowiacka. 1.2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy pasem zarezerwowanym na pas drogowy a zabudową jednorodzinną, w tym: - usunięcie nieuporządkowanej zieleni (drzew i krzewów), - wywiezienie gruzu i śmieci oraz wyrównanie terenu, - umieszczenie w terenie elementów placu zabaw dla dzieci oraz elementów małej architektury i wypoczynku (ławki, kosze) , - uporządkowanie i wyrównanie terenu przylegającego do terenu opracowania, - w miarę potrzeby uzupełnienie istniejącej zieleni oraz obsianie niezagospodarowanego terenu trawą. 2.1. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - lokalizacja terenu w centralnej części Torunia na osiedlu Chełmińskie Przedmieście, w obrębie ul. Borowiackiej i ul. Kaszubskiej, działki nr 294, 295, 302, 303, obręb 36; - zakres opracowania określono na podstawie opisu wnioskodawcy projektu do budżetu partycypacyjnego oraz wizji lokalnej (wyciąg z wniosku do budżetu partycypacyjnego, wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapki poglądowe i syt.-wys. oraz dokumentacja fotograficzna stanowią załącznik do SIWZ); - do wszystkich robót należy stosować materiały o dobrym standardzie; - koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć 120.000,00 zł brutto. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) projekt budowlany uproszczony (obejmujący swym zakresem krótki opis oraz podstawowe rysunki pozwalające określić standard wykonywanych prac oraz sporządzić kosztorys inwestorski), 3) inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki, 4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych + wersja elektroniczna (format pdf), 6) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 8) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, w tym szczegółowej inwentaryzacji zieleni, 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów i/lub nasadzenia zastępcze, decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. Część III 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Ścieżka zdrowia z alejkami spacerowo-biegowymi w Kaszczorku. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - zaprojektowanie ścieżki o nawierzchni mineralnej, o szerokości 2 m i długości ok. 900 m, o przebiegu zaproponowanym przez wnioskodawcę projektu do budżetu partycypacyjnego, - ustawienie urządzeń do rekreacji ruchowej wykonanych z bali drewnianych (ok. 30 szt.) oraz ławek z bali drewnianych (ok. 10 szt.) wzdłuż ścieżki, - zagospodarowanie, ustawienie urządzeń na wyniesieniu terenowym (kopcu) na działce 2012/16, - zaprojektowanie dwóch przejść dla pieszych przez ul. Światowida 2.1. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - lokalizacja terenu w południowo-wschodniej części Torunia na osiedlu Kaszczorek, po obu stronach ul. Światowida. Działki nr 384/15, 384/20, 2012/21, 361, 2012/16, obręb 61; - w/w obszar jest terenem leśnym, na krótkim odcinku pokrywa się z ulicą osiedlową i dwa razy przekracza ulicę miejską; - zakres opracowania określono na podstawie opisu wnioskodawcy projektu do budżetu partycypacyjnego oraz wizji lokalnej (wyciąg z wniosku do budżetu partycypacyjnego oraz mapki poglądowe i syt.-wys. wraz z dokumentacją fotograficzną stanowią załącznik do SIWZ); - do wszystkich robót należy stosować materiały o dobrym standardzie; - koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć 191.719,00 zł brutto. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) projekt budowlany uproszczony (obejmujący swym zakresem krótki opis oraz podstawowe rysunki pozwalające określić standard wykonywanych prac oraz sporządzić kosztorys inwestorski), 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych + wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i niezbędne do uzyskania uzgodnień, 8) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, w tym szczegółowej inwentaryzacji zieleni, 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów i/lub nasadzenia zastępcze, decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawierają wzory umowy stanowiące załączniki do SIWZ 1.5. Zamawiający nie opuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 1.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.7. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i dotyczącego przedmiotu zamówienia - prac określonych w punkcie 1 SIWZ - dotyczy każdej z części Dla części I i III - rozpoczęcie - po podpisaniu umowy - zakończenie Etap I, tj. projekt koncepcyjny - rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy - zakończenie - nie później niż 2 tygodnie od zawarcia umowy, Etap II, tj. projekt budowlany uproszczony i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - rozpoczęcie - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, - zakończenie - nie później niż 11 tygodni od zawarcia umowy, Dla części II - rozpoczęcie - po podpisaniu umowy - zakończenie Etap I, tj. projekt koncepcyjny - rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy - zakończenie - nie później niż 3 tygodnie od zawarcia umowy, Etap II, tj. projekt budowlany uproszczony i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - rozpoczęcie - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, - zakończenie - nie później niż 11 tygodni od zawarcia umowy,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 77 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30