Dokumentacja projektowa zadania pn. Trzynastka się zmienia dla Was - etap II, zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 348392 (oferta nr 2907860)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-12-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dokumentacja projektowa zadania pn. Trzynastka się zmienia dla Was - etap II, zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Trzynastka się zmienia dla Was - etap II, zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu. 1.2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) w miejsce istniejących, zdekapilizowanych boisk i innych urządzeń sportowych: - boisko wielofunkcyjne do mini gier zespołowych (mini koszykówka/ koszykówka, piłka ręczna), o nawierzchni syntetycznej, - bieżnię do sprintów wraz ze skocznią o nawierzchni syntetycznej, - mini skatepark, - tor rolkowo-rowerowy, - siłownię zewnętrzną, 2) automatyczną toaletę publiczną, 3) oświetlenie terenów sportowych oraz rekreacyjnych przed frontem budynku szkoły, 4) monitoring wizyjny, 5) małą architekturę (ławki ok. 6 szt., kosze na śmieci), 6) kapitalny remont ogrodzenia wokół obiektów sportowych, 7) wjazd na teren sportowy, 8) uporządkowanie terenu wokół boisk i urządzeń sportowych (tereny zielone). 1.3. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Należy przewidzieć rozbiórki istniejących nawierzchni i urządzeń w zakresie niezbędnym do wymaganego urządzenia terenu; - Lokalizacja terenu szkoły znajduje się w zachodniej części Torunia, na Bydgoskim Przedmieściu, przy ul. Krasińskiego 45/47, działki nr 355/1, 356, 357, 358, 362, 363/3, 371, 372, 373, obręb 8; - Zakres opracowania określono na podstawie opisu wnioskodawcy projektu do budżetu partycypacyjnego, wizji lokalnej i informacji uzyskanych od użytkownika (wyciąg z wniosku do budżetu partycypacyjnego, mapa sytuacyjna i poglądowa oraz dokumentacja fotograficzna stanowią załączniki do SIWZ); - Do wszystkich robót należy stosować materiały o dobrym standardzie; - Koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć 700.000,00 zł brutto. 1.4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych), 8) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, 4) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci, jeżeli będą wymagane [na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zawarcia umowy (lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym wzorem umowy. 1.5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. 1.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.7. Termin realizacji zamówienia: Etap I, tj. Projekt koncepcyjny - rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy - zakończenie - nie później niż 2 tygodnie od zawarcia umowy, Etap II, tj. Projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - rozpoczęcie - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, - zakończenie - nie później niż 11 tygodni od zawarcia umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 77 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30