Utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska przy ulicy Kusocińskiego administrowanego przez MZZK w Chrzanowie, wraz z pielęgnacją zieleni terenu przyległego do placu oraz odśnieżaniem

Order Newsletter: 1 Position: 339666 (oferta nr 2901541)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2015-12-11

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska przy ulicy Kusocińskiego administrowanego przez MZZK w Chrzanowie, wraz z pielęgnacją zieleni terenu przyległego do placu oraz odśnieżaniem

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska przy ulicy Kusocińskiego administrowanego przez MZZK w Chrzanowie, wraz z pielęgnacją zieleni terenu przyległego do placu oraz odśnieżaniem. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem precyzuje załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do specyfikacji. 3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na co najmniej 1/3 etatu (każda) przez wykonawcę lub podwykonawcę 2 osób wyznaczonych do wykonywania bezpośrednio czynności utrzymania czystości i porządku w trakcie realizacji zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Kryterium społeczne - podstawa dysponowania osobami wyznaczonymi na czas zastępstwa - umowa o pracę

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mzzk.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30