Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont i przebudowa segmentu B Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich nr 6 w Toruniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z wymianą nawierzc

Order Newsletter: 1 Position: 178747 (oferta nr 2894339)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-12-04

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont i przebudowa segmentu B Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich nr 6 w Toruniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z wymianą nawierzc

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wielobranżową dokumentację projektową zadania pn. Remont i przebudowa segmentu B Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich nr 6 w Toruniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z wymianą nawierzchni komunikacyjnej oraz budową bieżni okólnej i prostej na terenie szkoły wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia: - Obiekt objęty opracowaniem znajduje się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich nr 6 na osiedlu Na Skarpie we wschodniej części Torunia (dz. nr 7/4, 9/2, 13/12, obręb 59). Budynki szkolne zostały w ostatnich latach poddane termomodernizacji wraz wymianą stolarki zewnętrznej i modernizacją instalacji c.o. - Adaptacja jednego z segmentów szkoły na cele poradni umożliwia połączenie placówki w jednej lokalizacji poprawiając w znacznym stopniu warunki lokalowe. - Segment B (12 sal) jest obiektem 3 kondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Kubatura budynku to ok. 6850 m³. Łączna powierzchnia użytkowa przewidziana do adaptacji to ok. 1480 m², w tym ok. 100 m² w pomieszczeniach piwnicznych. - Dodatkowo do zakresu wchodzi: a) wymiana zniszczonej nawierzchni betonowej i asfaltowej ciągów komunikacyjnych oraz placu apelowego - łączna powierzchnia 5085 m², b) budowa bieżni okólnej 4 torowej o długości 275 m w połączeniu z bieżnią prostą długości 100 m o nawierzchni syntetycznej. - Wytyczne i dane wyjściowe użytkownika (Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu) do realizacji przedmiotu umowy stanowią załącznik do SIWZ. - Adaptowany obiekt musi odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom prawnym. - Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. - Powyższe opracowanie musi uzyskać akceptację użytkownika. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu, 2) projekt zagospodarowania terenu w zakresie objętym projektem, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 8) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zmówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, 4) jeżeli będą wymagane uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 5. Zamawiający nie opuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information