Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego oraz wiat przystankowych w Siemianowicach Śląskich w latach 2013-2014 - zamówienie uzupełniające (2)

Order Newsletter: 1 Position: 326018 (oferta nr 2890588)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2015-12-01

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego oraz wiat przystankowych w Siemianowicach Śląskich w latach 2013-2014 - zamówienie uzupełniające (2)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic w Siemianowicach Śląskich w zakresie: - jezdni, - chodników, - oznakowania pionowego, - oznakowania poziomego, - wiat przystankowych. Pod pojęciem bieżące utrzymanie jezdni i chodników rozumie się: usuwanie ubytków w jezdniach i chodnikach, spękań nawierzchni, naprawę i uzupełnienia istniejącej podbudowy, likwidację deformacji jezdni i chodników zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz prace zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu pojazdów i pieszych, polegające na ułożeniu nowej nawierzchni, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Terminy wykonywania robót w zakresie bieżącego utrzymania jezdni i chodników: - na bieżąco według potrzeb, do dnia 31 grudnia 2015 roku. 3. Terminy wykonywania robót w zakresie oznakowania poziomego i pionowego: - Oznakowanie poziome jezdni wykonywane będzie w terminie i w kolejności wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym. Prace będą wykonywane pod ścisłym nadzorem kierownika robót. - Wykonawca zapewni dyspozycyjność na wypadek robót interwencyjnych. Przez roboty interwencyjne rozumie się konieczność tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego wynikłą na skutek awarii oraz wykonywania innych robót towarzyszących na jezdniach, jak również tymczasowych nieprzewidzianych zmian w organizacji ruchu. - Wykonawca zobowiązany jest, na zlecenie Zamawiającego, do prześwietlania roślinności w pobliżu znaków pionowych w celu zapewnienie ich pełnej widoczności. 4. Terminy wykonywania robót w trybie awaryjnym: - Wykonawca musi zagwarantować, w ramach niniejszej umowy, zapewnienie kontaktu telefonicznego w dniach świątecznych i wolnych od pracy na potrzeby zgłoszenia konieczności wykonania nieprzewidzianych robót, powstałych w pasie drogowym i zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, wraz z oznakowaniem miejsca awaryjnego. - W przypadkach awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej likwidacji lub zabezpieczenia miejsca powstałego zagrożenia. W przeciwnym razie roszczenia wynikające z powstałej awarii obciążą Wykonawcę. - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pełnego zestawu znaków i barier niezbędnych do awaryjnego oznakowania robót i ewentualnych objazdów. Zestaw znaków i barier winien być wystarczający do awaryjnego, jednoczesnego, oznakowania co najmniej 3 miejsc awaryjnych. Sposób oznakowania powinien być zgodny z aktualnie obowiązującą Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. - Oznakowanie miejsc awarii wraz z ewentualnymi objazdami wykonane powinno być w ciągu 30 min. od zgłoszenia, w przeciwnym razie naliczane będą kary umowne w wysokości jednego tysiąca zł za każde następne 10 minut opóźnienia. - W przypadku zgłoszenia przez dyspozytora Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) konieczności wykonania oznakowania miejsca awarii Wykonawca zobowiązany jest do: - zgłoszenia dyspozytorowi MCZK przybycia na miejsce awarii i przekazania informacji o zastanej sytuacji; - zgłoszenia dyspozytorowi MCZK i Zamawiającemu wykonanie zabezpieczenia. 5. Terminy wykonywania robót w zakresie wiat przystankowych: - na bieżąco według potrzeb, do dnia 31 grudnia 2015 roku. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia: a) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie bieżącego utrzymania jezdni i chodników; b) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego; c) na okres 24 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie wykonania oznakowania poziomego materiałami chemoutwardzalnymi; d) na okres 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie wykonania oznakowania poziomego farbami akrylowymi. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Przedmiar robót (Załącznik nr 1 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania); - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 2 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania); 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w Informacjach Niezbędnych do Przeprowadzenia Postępowania - wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information