Projekt koncepcyjny pn. Zielony Zakątek - ekologiczny plac edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Osikowa 11 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 318302 (oferta nr 2883626)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-11-25

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Projekt koncepcyjny pn. Zielony Zakątek - ekologiczny plac edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Osikowa 11 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej pn. Projekt koncepcyjny zadania:Zielony Zakątek - ekologiczny plac edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Osikowa 11 w Toruniu. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie placu przyszkolnego, w tym: - wyrównanie terenu (pas terenu od strony zachodniej jest zarezerwowany na planowaną bieżnię sportową), - wymianę nawierzchni istniejącego ciągu pieszego wzdłuż szkoły, - wykonanie alejek o nawierzchni mineralnej, - wydzielenie miejsc edukacji i wypoczynku złożonych z drewnianych stołów i ław z zadaszeniem, ewentualnie ogrodzonych drewnianymi płotkami, - wykonanie nasadzeń drzewami, krzewami iglastymi, - wyposażenie placu w edukacyjne tablice informacyjne i ekologiczne gry dydaktyczne, - pozostałą powierzchnię uzupełnić ziemią urodzajną i obsiać trawą, - pas terenu od strony zachodniej jest zarezerwowany na planowaną bieżnię sportową. Dodatkowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Lokalizacja terenu we wschodniej części dzielnicy Jakubskie - Mokre przy ul. Osikowej 11na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu. Działki nr 131, 132 obręb 50. Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. - Zakres opracowania określono na podstawie opisu wnioskodawcy projektu do budżetu partycypacyjnego (stanowiącego załącznik do SIWZ), wizji lokalnej i informacji uzyskanych od użytkownika. - Do wszystkich robót należy stosować materiały o dobrym standardzie. 1.3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny obejmujący swym zakresem krótki opis oraz podstawowe rysunki pozwalające określić standard wykonywanych prac oraz sporządzić kosztorys inwestorski, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych + wersja elektroniczna (format pdf), 3) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 4) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 5) projekt koncepcyjny także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów poglądowych, 2) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, 3) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanych opracowań w zakresie objętym wzorem umowy. 1.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. 1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.6. Termin realizacji zamówienia: Etap I, tj. wstępna koncepcja zagospodarowania terenu: - rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy - zakończenie - nie później niż 14 dni od zawarcia umowy, Etap II, tj. projekt koncepcyjny i pozostałe opracowania przedmiotu umowy: - rozpoczęcie - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu - zakończenie - nie później niż 9 tygodni od zawarcia umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 63 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30