Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy toalety miejskiej zlokalizowanej w okolicy ruin Zamku Krzyżackiego przy ul. Przedzamcze w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych

Order Newsletter: 1 Position: 171661 (oferta nr 2881726)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-11-23

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy toalety miejskiej zlokalizowanej w okolicy ruin Zamku Krzyżackiego przy ul. Przedzamcze w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy toalety miejskiej zlokalizowanej w okolicy ruin Zamku Krzyżackiego przy ul. Przedzamcze w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Przedmiot umowy obejmuje: 1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania i uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń (w ramach zadania nastąpi zmiana wnętrza i dostosowanie do obowiązujących przepisów, przebudowa będzie obejmowała wykonanie nowych wykładzin ściennych, posadzkowych, montaż nowych urządzeń sanitarnych, wykonanie nowych instalacji wod.-kan., elektrycznej, przebudowana toaleta dostosowana zostanie także do obsługi osób niepełnosprawnych), obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego).zał do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information