Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. -Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Działowskiego 8/2 w Toruniu- wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 168743 (oferta nr 2876706)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-11-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. -Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Działowskiego 8/2 w Toruniu- wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. -Podjazd dla osób niepełnosprawnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Działowskiego 8/2 w Toruniu- wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: -Projektowany podjazd będzie obsługiwał parter budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Toruniu przy ul. Działowskiego 8/2 na osiedlu Rubinkowo, działka nr 61/2 obręb 52. -Przewiduje się konstrukcję podjazdu w technologii tradycyjnej, tj. o nawierzchni z kostki brukowej lub podobnej, na zagęszczonym podłożu, ograniczonej cokołami i poręczami stalowymi. Podjazd będzie doprowadzony do jednej z klatek schodowych. Różnica poziomów pomiędzy poziomem terenu a wejściem do budynku ok. 135 cm (lub ok. 105 cm). Podest podjazdu przy wejściu do budynku będzie wymagał podwieszenia ze względu na obniżenie terenu dla obsługi komunikacyjnej piwnic. -Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. 3.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1)projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 2)informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+wersja elektroniczna (format pdf), 4)przedmiar robót +wersja elektroniczna (format pdf i ath), 5)kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6)zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 7)inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane-do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych), 8)dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4.Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1)wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3)wykonanie inwentaryzacji w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę -lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 6)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem ust. 9 wzoru umowy. 5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. 6.Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1)spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013 r.,poz.907, z późn.zm.),art.34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2013 r.,poz.1409,z późn.zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.poz.462,z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz.1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r.Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do wyprzedzającego przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia stawek czynników cenotwórczych oraz cen, które będą stosowane do opracowania kosztorysu inwestorskiego; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem -lub równoważny-,nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, 2)posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,a także uzgodnienie z użytkownikiem-Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu całości zaprojektowanych rozwiązań, 3)zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie,oceny,badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information