Usługa prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu w 2016 roku

Order Newsletter: 1 Position: 160693 (oferta nr 2863392)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-11-04

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu w 2016 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 1) kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu na wszystkich liniach kursujących w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie innych gmin, na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych we wszystkie dni robocze oraz soboty, niedziele i święta przez okres całej doby, przy czym Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia kontroli na wszystkich liniach nocnych w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę oraz na 6 liniach komunikacji miejskiej wskazanych przez Zamawiającego we wszystkie dni miesiąca, w godzinach określonych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia łącznie nie mniej niż 8000 kontroli biletowych w każdym miesiącu, z zastrzeżeniem że w okresie lipiec-sierpień Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia łącznie nie mniej niż 7000 kontroli biletowych w miesiącu; 2) nakładania i pobierania opłat dodatkowych i przewozowych za brak odpowiedniego dokumentu przewozu lub brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, za nie zapłacenie należności za zabrane ze sobą do pojazdu zwierzęta, bądź naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu pojazdu komunikacji miejskiej (w tym także naliczania i pobierania odsetek ustawowych z tytułu niezapłaconych należności, po upływie 14 dni od dnia wystawienia wezwania), a także opłat manipulacyjnych za anulowanie opłat dodatkowych; 3) prowadzenia windykacji opłat, określonych w pkt 2; 4) rozpatrywania reklamacji, odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych; 5) wykonywania dodatkowych czynności związanych z kontrolą biletów. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również nabywanie wierzytelności (niezapłaconych w całości lub w części), na zasadach określonych w § 14 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 20 osób - kontrolerów biletów, w tym co najmniej 6 kontrolerów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 4. Zamawiający nie przewiduje postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 793130001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information