Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny - poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności - budowa parkingu i utwardzeń.

Order Newsletter: 1 Position: 280428 (oferta nr 2849323)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-10-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny - poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności - budowa parkingu i utwardzeń.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny - poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności - budowa parkingu i utwardzeń. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie parkingu na pętli komunikacyjnej przez dworcem PKP Toruń Główny od strony ul. Kujawskiej, zadanie obejmuje w szczególności wykonanie następującego zakresu prac: -powierzchnie parkingowe, manewrowe, chodniki wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, -wycinki i nasadzenia zieleni, - przekazanie pozyskanego surowca z wycinki w stanie posegregowanym i przygotowanym zgodnie z normami oraz pod względem techniczno-handlowym do składnicy drewna prowadzonej dla Gminy Miasta Toruń przez firmę TAXLAS przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Toruniu oraz przekazanie podpisanych przez Wykonawcę i przedstawiciela składnicy protokołów zawierających co najmniej datę przekazania i wyszczególnienie ilości, rozmiarów, gatunku przekazanego drewna, - instalacja kanalizacji deszczowej, - instalacja oświetlenia terenu. 1.3. Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się wykonanie robót na działce nr 83/7. 1.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem pkt 1.3 siwz oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wyk. przez Studio Projektowo Realizacyjne DOMINO s.c.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information