Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego dróg i ukształtowania terenu na osiedlu przy ul. Kruczej w Siemianowicach Śląskich

Order Newsletter: 1 Position: 276726 (oferta nr 2845988)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2015-10-19

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego dróg i ukształtowania terenu na osiedlu przy ul. Kruczej w Siemianowicach Śląskich

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej układu drogowego dla powstającego nowego osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Kruczej w Siemianowicach Śląskich. Dokumentacja powinna obejmować drogi oznaczone na załączniku mapowym do SIWZ (Dodatek nr 9 ) jako KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, o łącznej długości ok. 1,7 km. wraz z: uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych w oparciu o Ustawę prawo budowlane, poprzedzone wykonaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją tego zadania inwestycyjnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 10 do SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamówienia publicznego powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1 Formularza cenowego - Załącznik nr 7 do Oferty, Dodatek nr 8 do SIWZ)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information