Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego w trybie projektuj i buduj

Order Newsletter: 1 Position: 151645 (oferta nr 2845512)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-10-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego w trybie projektuj i buduj

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych Trasy Średnicowej przy ul. Wybickiego w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 1.2. Obszar opracowania obejmuje obszary oznaczone 6A i 6B, tj. działki stanowiące własność Gminy Miasta Toruń i Województwa Kujawsko-Pomorskiego o numerach ewidencyjnych: 6A - obręb 38 - nr: 690/4, 689, część 686/4, część 708, część 687, część 688 oraz obręb 3 - nr: część 576/2, część 578/6, 576/4, 576/5, 578/7; 6B - obręb 38 - 698/13, część 698/9 oraz obręb 3 - nr: część 612/4, część 576/2, 576/3, 578/9, 615/2, 612/6. 1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych; 2) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 wzoru umowy, w zakresie obejmującym m.in. wykonanie: a) nawierzchni alejek i placyków wypoczynkowych z kostki betonowej obramowanej obrzeżem betonowym na łącznej powierzchni 705m2, b) nawierzchni alejek wodoprzepuszczalnych obramowanej obrzeżem betonowym na łącznej powierzchni 535m2, c) nawierzchni trawiastych na łącznej powierzchni 5948 m2, d) nasadzeń krzewów żywopłotowych z cisa pośredniego Hicksi o wys. ok. 40cm na łącznej długości 585 m., e) nasadzeń 530 szt. bylin z rodzaju kostrzewa, rozchodnik, macierzanka, f) nasadzeń 70 szt. drzew ozdobnych, g) ustawienie łącznie 34 zestawów ławek z oparciami i koszy na śmieci; 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 5) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych i ogrodniczych poza wykonaniem nasadzeń 70 szt. drzew ozdobnych, zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez mgr inż. arch. Andrzeja Krzysztofa Barysz i mgr inż. arch. Joannę Ciszak - zał nr 1 do siwz. 1.5. Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z wymienionym programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 1.7. Sprawowanie przez Wykonawcę czynności nadzoru autorskiego obejmuje zakres ustalony ustawą Prawo budowlane, polegający w szczególności na: 1) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 2) wyjaśnianiu realizatorowi robót wątpliwości powstałych w toku realizacji, 3) uzgadnianiu z Zamawiającym i realizatorem robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji. 1.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.9. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712200006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information